Družina

Školní družina

---------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení výše úplaty za příležitostnou zájmovou činnost – zájmový útvar – „kroužek“
od 1. 10. 2023

---------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro š. r. 2023/2024
(Všichni žáci s podanou přihláškou byli přijati.)

---------------------------------------------------------------------------------------

V souladu s § 8 vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušuji provoz školní družiny od 1. 7. 2023 do 3. 9. 2023. 
Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

---------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro š. r. 2023/2024
(Rodiče budoucích prvňáčků podali přihlášku do ŠD při zápisu.)

---------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro š. r. 2023/2024

---------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školní družiny o Hlavních prázdninách
Přerušení provozu školní družiny

---------------------------------------------------------------------------------------

Platba za ŠD se provádí dle dalších pokynů bezhotovostně převodem na účet vedený u banky ČSOB.
Číslo účtu: 285435672/0300
Variabilní symbol: číslo žáka přidělené školou
Do zprávy pro příjemce se píše „družina“.

Školní družina je důležitým výchovným a vzdělávacím partnerem rodiny a školy. Činnost oddělení je zaměřena především na kvalitní využívání volného času předkládáním vhodných volnočasových aktivit žákům.

Základním cílem je rozvíjení kompetencí žáků s přirozenou návazností na průřezová témata RVP ZV a se zaměřením na oblast osobnostní a sociální výchovy. Žákům je umožněna volba mezi různými činnostmi školní družiny a účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

Upevňujeme a prohlubujeme znalosti získané ve škole a motivujeme žáky pro další učení.  Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Rozvíjíme slovní zásobu a komunikační dovednosti, vedeme k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví, vytváříme kladný vztah k životnímu prostředí. Podporujeme rozvoj jemné motoriky a smyslového vnímání, pěstujeme v žácích morální kvality, důvěryhodnost, pravdomluvnost,  učíme se poznávat se navzájem, ale i sami sebe. Vytváříme základy právního vědomí a odpovědnosti, vybavujeme žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času, posilujeme schopnosti nepodléhat negativním vlivům - prevence sociálně patologických jevů, zvyšujeme fyzickou zdatnost žáků. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi.

Školní družina poskytuje nabídku volnočasových aktivit. Zabezpečuje náplň volného času v době před vyučováním a po vyučování. Způsob odpočinku a vhodného trávení volného času je jedním z faktorů, které spolupůsobí při utváření životního stylu a hodnotové orientace žáků. Časové uspořádání se řídí požadavky psychohygieny, aby podporovalo zdravý duševní, tělesný a sociální vývoj žáka. Vychovatelé učí žáky správně odpočívat a vhodně využívat volný čas. Toto chápeme jako nejvýznamnější část výchovy. Základní prostředkem činnosti ve školní družině jsou různorodé aktivity a hry. Proto pedagogický pracovník respektuje potřeby a přání žáků a vytváří své programy a různé projekty. Žáci musí být vhodně motivováni, aby měli zájem se do jednotlivých činností se zapojit. Podstatným požadavkem pro práci s žáky ve volném čase je dobrovolnost. Žáci jsou rovněž vedeni k osvojování sociálních dovedností. Je třeba formou nácviku těchto dovedností předcházet problémovému chování žáků.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).