Družina

Školní družina

---------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro š. r. 2024/2025
Do školní družiny byli přijati všichni žáci s podanou přihláškou, kteří budou ve š. r. 2024/2025 žáky prvního stupně školy
(1. – 5. ročník) – viz rozhodnutí č. j. 876/2024.

Z kapacitních důvodů nebyli zatím přijati žáci, kteří jsou ve š. r. 2023/2024 žáky 5. ročníku.
Ředitel školy podal žádost o navýšení kapacity školní družiny u zřizovatele školy.
Nebude-li žádosti vyhověno, bude mezi uchazeči, kteří jsou ve š. r. 2023/2024 žáky 5. ročníku, losováno dne 29. 8. 2024 v 10 hodin v ředitelně školy. Losování se mohou účastnit zákonní zástupci dotčených žáků. Uvolní-li se později místo, žáci budou přijati.
Zákonní zástupci přijatých žáků uhradí poplatek za školní družinu ve výši 1600 Kč za září až prosinec do 31. 8. 2024, neučiní-li tak, bude postupováno v souladu se směrnicí č. 6 ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A KROUŽEK VE ŠKOLE.
Neuhradí-li zákonný zástupce žáka úplatu za školní družinu do stanovené lhůty, odhlašuje tím své dítě z družiny a žák nemá možnost do ní docházet.
- úplata za září, říjen, listopad a prosinec 2024 v celkové výši 1600 Kč do 31. 8. 2024
- platba se provádí bezhotovostně převodem na účet vedený u banky ČSOB
- číslo účtu: 285435672/0300
- variabilní symbol: číslo žáka přidělené školou
- do zprávy pro příjemce se píše „družina“

---------------------------------------------------------------------------------------

Přerušení provozu školní družiny
V souladu s § 8 vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
přerušuji provoz školní družiny od 9. 7. 2024 do 31. 8. 2024. Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

---------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro š. r. 2024/2025

- přihlášky odevzdat do 9. 7. 2024 vedoucí vychovatelce, příp. řediteli
- rozhodnutí o přijetí zveřejníme do 12. 7. 2024
- úplata za září, říjen, listopad a prosinec 2024 v celkové výši 1600 Kč do 31. 8. 2024
- platbu provést až po rozhodnutí ředitele o přijetí -tzn. od 12. 7. 2024
- platba se provádí bezhotovostně převodem na účet vedený u banky ČSOB
- číslo účtu: 285435672/0300
- variabilní symbol: číslo žáka přidělené školou
- do zprávy pro příjemce se píše „družina“

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A KROUŽEK VE ŠKOLE

---------------------------------------------------------------------------------------
Základním cílem školní družiny je rozvíjení kompetencí žáků s přirozenou návazností na průřezová témata RVP ZV a se zaměřením na oblast osobnostní a sociální výchovy. Žákům je umožněna volba mezi různými činnostmi a účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

Upevňujeme a prohlubujeme znalosti získané ve škole a motivujeme žáky pro další učení.  Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Rozvíjíme slovní zásobu a komunikační dovednosti, vedeme k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví, vytváříme kladný vztah k životnímu prostředí. Podporujeme rozvoj jemné motoriky a smyslového vnímání, pěstujeme v žácích morální kvality, důvěryhodnost, pravdomluvnost,  učíme se poznávat se navzájem, ale i sami sebe. Vytváříme základy právního vědomí a odpovědnosti, vybavujeme žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času, posilujeme schopnosti nepodléhat negativním vlivům - prevence sociálně patologických jevů, zvyšujeme fyzickou zdatnost žáků. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi.

Školní družina poskytuje nabídku volnočasových aktivit. Zabezpečuje náplň volného času v době před vyučováním a po vyučování. Způsob odpočinku a vhodného trávení volného času je jedním z faktorů, které spolupůsobí při utváření životního stylu a hodnotové orientace žáků. Časové uspořádání se řídí požadavky psychohygieny, aby podporovalo zdravý duševní, tělesný a sociální vývoj žáka. Vychovatelé učí žáky správně odpočívat a vhodně využívat volný čas. Toto chápeme jako nejvýznamnější část výchovy. Základní prostředkem činnosti ve školní družině jsou různorodé aktivity a hry. Proto pedagogický pracovník respektuje potřeby a přání žáků a vytváří své programy a různé projekty. Žáci musí být vhodně motivováni, aby měli zájem se do jednotlivých činností se zapojit. Podstatným požadavkem pro práci s žáky ve volném čase je dobrovolnost. Žáci jsou rovněž vedeni k osvojování sociálních dovedností. Je třeba formou nácviku těchto dovedností předcházet problémovému chování žáků.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).