Škola‎ > ‎

1. 6. 2020

Vláda schválila možnost otevření i tříd pro žáky s mentálním postižením
na prvním stupni, 
a to v období od 1. do 30. června 2020.

Přihláška a Čestné prohlášeni viz v příloze ve spodní části této stránky.

Školní stravování není pro žáky ZŠ LOPES sousední ZŠ (jídelnou) do 30. 6. 2020 zajištěno.

Žáci si donesou dostatečné množství jídla a pití.

MŠMT zveřejnilo pravidla pro otevírání škol.

Z  tříd se vytvoří skupiny (mix žáků 1. – 5. třída o max. počtu 15).

Počet skupin bude záviset na počtu žáků, které k dobrovolné docházce do školy

přihlásí jejich zákonní zástupci.

Výuka nepřihlášených žáků k dobrovolné docházce do školy bude probíhat

jako dosud, vzděláváním na dálku. 

Zákonní zástupci žáků vyplní přihlášku do školní skupiny a čestné prohlášení, 

které podepsané předají před vchodem do školy ve dni nástupu (nebo předá žák).

Předběžně rodiče žáky přihlásí prostřednictvím třídních učitelů.

Přihláška a čestné prohlášení je ke stažení ve spodní části této stránky.

Pedagogickými pracovníky ve skupině budou vychovatelé a asistenti pedagoga

(v případě velkého zájmu, nebo nedostatku vychovatelů a asistentů, vybraní učitelé).

Ranní družina není poskytována.

Náplň školní skupiny DOPOLEDNE 8:00 – 11:45

Vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku – obsah

dodávají vyučující žáků v dané skupině. Realizují pedagogičtí pracovníci v dané

skupině (asistenti, vychovatelé), kteří výsledky žáků předávají zpět vyučujícím.

Náplň školní skupiny ODPOLEDNE 11:45 – 16:00

Zájmové vzdělávání žáků. Je pro všechny členy dětské skupiny, nezáleží na tom, zda

je žák přihlášen do ŠD, není stanoven žádný poplatek. Realizují pedagogičtí pracovníci

v dané skupině (vychovatelé, asistenti).

Složení skupin je po celou dobu neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020 (LOGO), resp. 1. 6. 2020 (LMP)

Zákonný zástupce si smí žáka kdykoliv vyzvednout. Účast je po celou dobu dobrovolná.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená

krizovými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

- minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit

organizaci pohybu osob před školou,

- před školou dodržovat odstupy 2 metry,

- organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně

ve třídách,

- žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje

do skupiny,

- pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově

školy dorazilo současně méně lidí,

- škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy

 tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,

- pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu

mezi skupinami,

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,

- škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat,

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka

do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny,

- škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního

oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej

do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité

vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený

níže, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné

domácnosti.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou

léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu

funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří

do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Ċ
Stanislav Horacek,
27. 5. 2020 10:25
Ċ
Stanislav Horacek,
27. 5. 2020 11:03