Škola‎ > ‎

charakteristika

Základní škola LOPES Čimice je škola s prvním a druhým stupněm, kde plní povinnou školní docházku žáci, kteří patří do skupiny žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními a jsou školským zákonem specifikováni v § 16 odst. 9 jako žáci s vadami řeči nebo žáci s mentálním postižením (lehké mentální postižení). 

Škola přijímá především: 

1) děti s řečovými vadami, především dyslalií, palatolalií, vývojovou dysfázií, koktavostí (balbuties),

2) děti s mentálním postižením.

Logopedická péče v průběhu vyučování prostupuje všemi předměty, zařízení žákům poskytuje individuální i skupinovou logopedickou péči. Vzhledem k řečovému nebo mentálnímu postižení dětí je škola orientována na sportovní, hudební a výtvarnou činnost.

Škola upřednostňuje výchovně vzdělávací činnost s převahou individuálního působení na žáka, rozvoj osobnosti a rozumových schopností dítěte s ohledem na jeho momentální možnosti a schopnosti.

Vyučující rozvíjejí potenciál myšlení žáků přirozenými činnostmi tak, aby docházelo k pozitivní orientaci, stimulují žáky k aktivitám různého druhu, k chuti zapojit se do života a práce školy i společenského života.

Každoročně se škola soustředí na oslavu Vánoc, Velikonoc a dalších významných dní, pořádá výtvarné a recitační soutěže žáků.

V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat různé kroužky.

Škola má zpracovaný minimální preventivní program „Škola bez drog“, který průběžně školní metodička prevence aktualizuje. 

Školní družina poskytuje dětem prostřednictvím individuální výchovné péče především dostatek pohybu venku v areálu školní zahrady a školního hřiště. U dětí se posilují sociální a hygienické návyky, jsou vedeni k vhodnému využívání volného času hrou, sportem, kreslením, péčí o životní prostředí a výchovou ke zdravému životnímu stylu.