Škola‎ > ‎

družina

Vážení rodiče,
do školní družiny byli přijati všichni žáci, za které jste podali přihlášku.
Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Č. j.: 725/2021
Praha 7. 7. 2021

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků do školní družiny š. r. 2021/2022 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. (školský zákon), kapacitou školní družiny a „Kritérii pro přijímání žáků do školní družiny pro š. r. 2021/2022“,
č. j. 573/2021,  rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do školní družiny při Základní škole LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
pro š. r. 2021/2022 u žáků s přidělenými čísly:

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022

Číslo žáka

Číslo žáka

Číslo žáka

201101

455

191303

455

2021137

520

201102

520

191304

455

2021120

520

717/2021

520

191305

455

2021142

520

201104

455

191309

455

2021147

520

201105

455

191306

455

2021115

520

201106

455

191307

455

2021134

520

201107

455

191308

455

2021146

520

201108

455

202409

520

2021117

520

201201

455

191401

455

2021129

520

201202

455

191103

455

2021132

520

201203

455

191402

0

2021102

520

201204

455

191403

0

2021140

520

201205

455

191404

455

2021105

520

201206

455

191405

455

2021111

520

201209

520

191406

455

2021114

520

201208

520

191407

520

2021136

520

201301

455

192101

455

2021118

520

201302

455

181102

455

2021103

520

683/2021

520

181105

455

2021106

520

201303

455

181106

520

2021109

520

201304

455

192102

520

2021110

520

201309

520

181107

455

2021141

520

201307

455

203201

455

2021143

520

191101

455

181205

520

2021149

520

191102

455

203202

455

2021152

520

191107

455

192202

455

2021101

520

191108

455

182204

455

2021119

520

703/2021

520

182207

520

2021125

520

191201

455

182302

455

2021133

520

191204

455

182102

455

2021139

520

191205

0

182305

455

2021116

520

191206

455

182306

455

2021121

520

191207

455

204310

455

699/2021

520

191208

455

183202

455

191209

455

183302

455

Zákonní zástupci žáků uhradí poplatek za září až prosinec za školní družinu do 30. 8. 2021, a to ve výši uvedené v předchozí
tabulce 
(vedle čísla žáka – Kč). Částky u každého žáka zohledňují nevyplacený přeplatek z předchozího období. 

Platba se provádí bezhotovostně převodem na účet vedený u banky ČSOB; číslo účtu: 285435672/0300; variabilní
symbol: číslo žáka přidělené školou; do zprávy pro příjemce se píše „družina“. 

Výše úplaty za školní družinu ve š. r. 2021/2022 je stanovena na 130 Kč za měsíc. 

Mgr. Stanislav Horáček
ředitel Základní školy LOPES Čimice,
Praha 8, Libčická 399 

Datum zveřejnění: 7. 7. 2021
- úřední deska školy
- web školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. j.: 573/2021
Praha 8. 6. 2021

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro š. r. 2021/2022

Ředitel školy stanovil v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
a v souladu s kapacitou školní družiny (dále jen ŠD) kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro š. r. 2021/2022.
 

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce (zápisní lístek)
a na základě splnění kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD, která je 126 míst.
 

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD bude vyšší, než je kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka ředitel školy na základě
těchto kritérií:
 

1. Nejprve budou přijati zájemci o ŠD, kteří budou žáky prvního ročníku ve š. r. 2021/2022.

2. Následně budou přijati zájemci o ŠD z prvního ročníku (š. r. 2020/2021).

3. Následně budou přijati zájemci o ŠD z druhého ročníku (š. r. 2020/2021).

4. Následně budou přijati zájemci o ŠD ze třetího ročníku (š. r. 2020/2021).

5. Následně budou přijati zájemci o ŠD ze čtvrtého ročníku (š. r. 2020/2021).

6. Následně budou přijati zájemci o ŠD z pátého ročníku (š. r. 2020/2021).

7. Následně budou přijati příp. zájemci z druhého stupně (š. r. 2020/2021).

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny uchazeče z daného ročníku či druhého stupně, kteří podmínky splnili,
rozhodneme o přijetí losováním. O průběhu losování a výsledcích vyhotovíme písemný protokol, který následně zveřejníme
na úřední desce a webu školy.
 

Ze závažných a výjimečných důvodů, které jsou řediteli školy písemně sděleny zákonným zástupcem uchazeče do 2. 7. 2021,
může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí.

Přihlášky

Přihlášky (zápisní lístky) do ŠD pro š. r. 2021/2022 se podávají na předepsaném formuláři do 2. 7. 2021 vedoucí vychovatelce,
příp. řediteli školy.

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek) zveřejníme nejpozději
do 9. 7. 2021 na úřední desce a webu školy pod identifikačními čísly žáků (pro stávající žáky), resp. pod přidělenými
registračními čísly uchazečů o vzdělávání v první třídě š. r. 2021/2022.

Platby

Platba ŠD za září, říjen, listopad a prosinec 2021 musí být připsána na bankovním účtu č. 285435672/0300 do 30. 8. 2021. 
S ohledem na přeplatky za š. r. 2020/2021 bude samostatně u každého identifikačního čísla v rozhodnutí o přijetí uvedena
výše úplaty uchazeče za září až prosinec 2021. 
Výše úplaty za ŠD ve š. r. 2021/2022 je stanovena na 130 Kč za měsíc. 

V případě volné kapacity může být později provedeno další rozhodnutí o přijetí žáka do ŠD podle výše uvedených kritérií. 

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Ċ
Stanislav Horáček,
8. 6. 2021 4:46
Ċ
Stanislav Horáček,
8. 6. 2021 4:47
Ċ
Stanislav Horáček,
6. 7. 2021 22:28