Škola‎ > ‎

družina

(Kdo podal přihlášku do ŠD, tak byl přijat.)

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků do školní družiny š. r. 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v souladu s kapacitou školní družiny a „Kritérii pro přijímání žáků do školní družiny
š. r. 2020/2021“, č. j. 538/2020,
 rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do školní družiny při  Základní škole LOPES Čimice,

Praha 8, Libčická 399 pro š. r. 2020/2021 u žáků s přidělenými čísly: 

181101

182102

182304

183209

191108

191301

191405

2020107

2020133

181102

182108

182305

183302

191110

191303

191406

2020114

2020134

181105

182109

182306

183304

191201

191304

191407

2020116

2020135

181106

182202

182310

183305

191203

191305

192101

2020117

2020440

181107

182204

183101

183306

191204

191306

192103

2020120

2020585

181201

182205

183103

183402

191205

191307

192104

2020122

2020618

181202

182206

183111

191101

191206

191401

192202

2020123

2020623

181205

182207

183202

191102

191207

191402

194201

2020124

2020637

181206

182208

183203

191103

191208

191403

2020103

2020127

2020653

182101

182302

183205

191107

191209

191404

2020105

2020128

2020657

2020682


Zákonní zástupci žáků uhradí poplatek za školní družinu do 30. 8. 2020 - 520  Kč (za září až prosinec; poplatek činí 130 Kč za měsíc), 
žákům, kterým vznikl přeplatek z důvodu uzavření školní družiny v dubnu až červnu a nebyl na základě žádosti zákonných zástupců vrácen,
se celkový poplatek za září až prosinec snižuje na 130 Kč.
Platba se provádí bezhotovostně převodem na účet vedený u banky ČSOB; číslo účtu: 285435672/0300; variabilní symbol: číslo žáka 
přidělené školou; do zprávy pro příjemce se píše „družina“.
V případě nenaplnění kapacity v souladu s „Kritérii pro přijímání žáků do školní družiny š. r. 2020/2021“, č. j. 538/2020, v září 2020, 
bude proveden doplňovací výběr žáků v souladu s uvedenými kritérii.

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Datum zveřejnění rozhodnutí: 10. 7. 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákonní zástupci,

níže Vás informujeme o možnosti přihlášení žáka do školní družiny a zároveň o rozhodnutí ředitele o vrácení úplaty za školní družinu.

Přihlášku nám můžete dodat do: e-mailu zastupkyne@zslogopedicka.cz, datové schránky školy: wtyychy, poštovní schránky umístěné před školou na plotě, poštou apod.

Přihlášku a žádost o vrácení úplaty najdete ve spodní části této stránky.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny š. r. 2020/2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s kapacitou školní družiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání žáků do školní družiny
(dále jen ŠD).
 

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce (zápisní lístek) a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD. Pro žáky školy plnící školní docházku ve š. r. 2019/2020 v ZŠ LOPES Čimice je stanovena kapacita 90 míst. Všichni budoucí prvňáčci mají v ŠD rezervovaná místa. 

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto kritérií:

1.      Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z prvního ročníku.

2.      Dále budou přijati zájemci o ŠD z druhého ročníku.

3.      Dále budou přijati zájemci o ŠD ze třetího ročníku.

4.      Dále budou přijati zájemci o ŠD ze čtvrtého ročníku.

5.      Dále budou přijati zájemci o ŠD z pátého ročníku.

6.      Dále budou přijati příp. zájemci z druhého stupně.

Nastane-li skutečnost, že zájem z daného ročníku či druhého stupně bude přesahovat stanovenou kapacitu ŠD, bude mezi uchazeči losováno.

Při závažných a výjimečných důvodech může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí.

Přihlášky

Přihlášky/zápisní lístky do ŠD pro š. r. 2020/2021 se podávají na předepsaném formuláři:

·         pro stávající žáky do 30. 6. 2020

·         pro budoucí žáky školy (prvňáčky) do 9. 7. 2020

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí stávajících žáků do ŠD na základě řádně vyplněného zápisního lístku bude vyvěšeno nejpozději do 10. 7. 2020 na úřední desce (sklo vestibulu) a na webových stránkách školy pod identifikačními čísly žáků.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí budoucích žáků (prvňáčků) do ŠD na základě řádně vyplněného zápisního lístku bude vyvěšeno nejpozději do 10. 7. 2020 na úřední desce (sklo vestibulu) a na webových stránkách školy pod identifikačními čísly žáků.

Platby

Pro přijaté stávající žáky:

Platba za ŠD září, říjen, listopad, prosinec 2020 musí být připsána na účtu č. 285435672/0300 do 30. 8. 2020.

Pro přijaté budoucí žáky (prvňáčky):

Platba za ŠD září, říjen, listopad, prosinec 2020 musí být připsána na účtu č. 285435672/0300 do 30. 8. 2020.

V případě volné kapacity může být provedeno další (pozdější) rozhodnutí o přijetí žáka do ŠD podle výše uvedených kritérií.

Výše úplaty za školní družinu ve š. r. 2020/2021 je 130 Kč za měsíc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí ředitele školy 

Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ředitel školy rozhodl o vrácení úplaty za školní družinu žákům, resp. zákonným zástupcům žáků, kteří jsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti za měsíc duben až červen 390 Kč a kteří se účastní příležitostné zájmové činnosti (zájmových
útvarů – „kroužků“) 80 Kč za měsíc duben až květen za každý zájmový útvar – „kroužek“.

Uvedené částky budou žákům, resp. zákonným zástupcům žáků, odečteny z úplaty za školní družinu za pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost nebo za příležitostné zájmové činnosti (zájmové útvary – „kroužky“) ve školním roce 2020/2021.

Nebude-li se žák ve školním roce 2020/2021 účastnit ve školní družině pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti nebo příležitostné zájmové činnosti (zájmových 

útvarů – „kroužků“), bude žákovi, resp. jeho zákonnému zástupci, úplata vrácena na základě žádosti – viz příloha č. 1 k tomuto rozhodnutí. (Příloha ve spodní části stránky.)

Zákonný zástupce žáka má právo zažádat o vrácení úplaty i v případě, že se žák bude výše uvedených aktivit účastnit ve školním roce 2020/2021. V takovém případě nebudou uvedené částky odečteny za úplaty ve školním roce 2020/2021.

Žádost musí být řádně vyplněna, podepsána a řediteli školy dodána v papírové podobě.

Ċ
Stanislav Horáček,
8. 6. 2020 2:02
Ċ
Stanislav Horáček,
8. 6. 2020 3:50
Ċ
Stanislav Horáček,
10. 7. 2020 4:17
Ċ
Stanislav Horáček,
8. 6. 2020 3:50
Ċ
Stanislav Horáček,
8. 6. 2020 2:03