Škola‎ > ‎

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic s. r. o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

email: consultant@moore-czech.cz


„Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech OU zpracovávány včetně poučení o jejich právech, 
jsou k dispozici v kanceláři ředitele školy.“

Případné žádosti subjektů osobních údajů (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci atd.), např. o výmaz apod., budou vyřízeny do 30 dnů od podání žádosti.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – TESTOVÁNÍ A SAMOTESTOVÁNÍ COVID 19

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399, IČO: 61387479 (dále jen „Škola, školské zařízení“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zaměstnance, žáky, zákonné zástupce žáků a další osoby ve vztahu k organizaci (subjekty osobních údajů) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, školského zařízení, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou, školským zařízením. 

Škola, školské zařízení zpracovává osobní údaje a údaje zvláštní kategorie v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ a dalšími relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Škola, školské zařízení shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. V případě testování na COVID 19 škola plní právní povinnosti vyplývající: ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a ze všech mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021 a MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021, kterými je vydán příkaz k testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021. 

Rozsah zpracovávaných údajů:

Zpracovávány jsou tyto základní osobní údaje: jméno a příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna, datum provedení testu.  

Zpracovávány jsou tyto údaje zvláštní kategorie: údaje o zdravotním stavu, výsledek provedeného antigenního testu na COVID-19, informace, zda již bylo u subjektů OÚ dokončeno očkování proti COVID 19 a od tohoto očkování proběhlo alespoň 14 dní, informace o prodělaném onemocnění COVID 19 (do 90 dnů od pozitivního PCR testu).

Osoby, které chtějí uplatnit výjimku z povinnosti absolvovat testování musí doložit, že podmínky výjimky splňují (doložit informaci o prodělaném onemocnění COVID 19 či ukončeném očkování), pokud tak neučiní, musí povinné antigenní testování absolvovat. 

Subjekty, které mohou mít přístup ke zpracovávaným osobním údajům mimo školy/školského zařízení jsou či v budoucnu mohou být:

 

a)    osoby, které pro Školu, školské zařízení zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Škola, školské zařízení pro tyto služby využívá (zpracovatelé);

b)   kontrolní orgány, Úřad práce, hygienická stanice, zdravotní pojišťovna.

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Školou, školským zařízením zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola, školské zařízení poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu osobních údajů může Škola, školské zařízení požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Subjekt osobních údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Škole, školskému zařízení, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt osobních údajů domnívá, že Škola, školské zařízení nebo smluvní zpracovatel Školy, školského zařízení provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Školu, školské zařízení požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Škola, školské zařízení vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Mgr. Stanislav Horáček, ředitel