Škola‎ > ‎

informace - z. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.
 

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.
 

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.
 

1 Oficiální název
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
Právní forma: příspěvková organizace
IZO:
102261571 Základní škola (dále jen ZŠ)
110007531 Školní družina (dále jen ŠD)
110007557 Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) 

2 Důvod a způsob založení
Příspěvková organizace „Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399“ byla zřízená ke dni 1.9.1993 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j.: 15 277193-26 ze dne 28.4.1993. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34012/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/12 ze dne 4.4.2002 došlo ke sloučení Zvláštní školy a Odborného učiliště, Praha 8, Chabařovická 1125 se Speciálními školami, Praha 8, Libčická 399, s účinností ke dni 1.7.2002. Nástupnickou organizací byly Speciální školy, Praha 8, Libčická 399. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399, schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17.2.2011 nabyla účinnosti dnem 1.4.2011. Zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399, schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17.2.2011 ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6.2014, se zrušila zřizovací listina organizace schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 550 ze dne 3.4.2001, ve znění pozdějších změn. Změny zřizovací listiny příspěvkové organizace – schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6.2014, nabyla účinnosti dnem 1.9.2014 a schválená usnesením Zastupitelova hlavního města Prahy č. 18/41 ze dne 16.6.2016 nabyla účinnosti dnem 1.9.2016. K  přejmenování školy na Základní školu LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 došlo Zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399, schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17.2.2011 ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6.2014. Organizace sídlí na adrese Libčická 399/8, 181 00 Praha 8. 

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (v ZŠ). Součástí organizace je speciálně pedagogické centrum (SPC), které poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou a metodickou činnost. Další součástí organizace je školní družina (ŠD). Uvedené činnosti organizace jsou vykonávány zejména 
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon); vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky; vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání; vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

3 Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 


4 Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sídlo: Libčická 399/8, 181 00 Praha 8
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa pro osobní návštěvu: Libčická 399/8, 181 00 Praha 8
4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitel, zástupkyně ředitele, vedoucí SPC.
4.4 Telefonní čísla
Telefonní spojení: ZŠ: 771 121 412, SPC: 771 121 413
Ředitel školy: Mgr. Stanislav Horáček, mob.: 602 526 249, e-mail: reditel@zslogopedicka.cz
Zástupkyně ředitele: Mgr. Radka Lelková, mob.: 774 260 486, e-mail: zastupkyne@zslogopedicka.cz
Vedoucí speciálně pedagogického centra: Mgr. Andrea Schmalzová, mob.: 771 121 413, e-mail: spc@zslogopedicka.cz
Pověřenkyně ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, mob.: 731 609 403, e-mail: consultant@moore-czech.cz
4.5 Adresa internetových stránek
Webové stránky: www.zslogopedicka.cz
4.6 Adresa podatelny
Libčická 399/8, 181 00 Praha 8
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD.
4.7 Elektronická adresa podatelny
E-mailová adresa: reditel@zslogopedicka.cz
4.8 Datová schránka
ID datové schránky: ZŠ: wtyychy; SPC: 2jfatc6 

5 Případné platby lze poukázat
Číslo účtu školní družiny: 285435672/0300 u banky ČSOB – platba za školní družinu.
Variabilní symbol je přidělen při nástupu do školy. 

6 IČO: 
61387479 

7 Plátce daně z přidané hodnoty: 
Organizace není plátcem DPH. 

8 Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout
Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy ve spodní části této stránky.
Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy.
Školní vzdělávací program – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy.
Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy.
Školní řád – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy.
Rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy.
Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v kanceláři zástupkyně ředitele.
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v kanceláři účetní.
Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy.
8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem žáka).
Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.
Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné podobě v ředitelně školy.
Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy v listinné podobě v ředitelně školy.
Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v ředitelně školy.
Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy.
Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy.
8.2. Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách.

9 Žádosti o informace
Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy ve spodní části této stránky. 

10 Příjem podání a podnětů
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu ZŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

11 Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte. Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen „správní řád“).Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném a účinném znění. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném a účinném znění. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – č. j. 37 014/2005–25. Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání. Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení). Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
11.2 Vydané právní předpisy
Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy. 

12 Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazba nákladů na pořízení informace činí:
1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích a tisk na tiskárnách PC
Formát A4 jednostranný                    2 Kč/A4
Formát A4 oboustranný                     4 Kč/A4
Formát A3 jednostranný                    4 Kč/A3
Formát A3 oboustranný                     8 Kč/A3
Cena je včetně kancelářského papíru.
2. Kopírování barevné na kopírovacích strojích a tisk na tiskárnách PC
Formát A4 jednostranný                     6 Kč/A4
Formát A4 oboustranný                     12 Kč/A4
Formát A3 jednostranný                    12 Kč/A3
Formát A3 oboustranný                     24 Kč/A3
Cena je včetně kancelářského papíru.
3. Kopírování na magnetické nosiče
Naskenování jedné strany dokumentu formátu A4 nebo A3 za 1 Kč.
Cena za jeden kus CD 30 Kč.
4. Jiné kopírování a filmování – video – dle skutečných nákladů.
5. Za odeslání informace – poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.
6. Další věcné náklady – dle formy poskytované informace.
7. Osobní náklady – přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a za každou další započatou hodinu
se účtuje 250 Kč/hod.
8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
9. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 2 Kč, budou poskytnuty zdarma.
10. Opis jednoho vysvědčení, stejnopis jednoho vysvědčení 100 Kč.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána. 

13 Licenční smlouvy
Organizace nemá licenční smlouvy. 

14 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci
Podrobnější informace o úkonech orgánu veřejné moci naleznete na Portálu veřejné správy.

Položka osnovy

Popis položky

Název úkonu

Rozhodnutí o právech a povinnostech žáka (dále též jako „účastník“) v oblasti vzdělávání.

V jakém případě ve věci jednat

Ředitel školy rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona, které se týkají účastníka.

Charakteristika úkonu

Účelem úkonu je vydání rozhodnutí ředitele, kterým
se mění práva a povinnosti účastníka v oblasti vzdělávání.

Toto rozhodnutí je ve věci:

a) žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle
§ 18 školského zákona, zamítnutí žádosti o přeřazení žáka
do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 školského zákona,

c) žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 školského zákona, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 školského zákona a zamítnutí žádosti
o povolení pokračování v základním vzdělávání podle
§ 55 odst. 2 školského zákona,

h) žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle
 § 55 odst. 1 školského zákona,

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4 školského zákona,

k) povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 odst. 1 školského zákona.

(dále též vše společně jako „charakteristika úkonu“)

Výsledek úkonu

Výsledkem je rozhodnutí ve věci uvedené v bodu charakteristika úkonu.

Kdy věc řešit

V případě, kdy účastník chce dosáhnout naplnění některé z položek uvedených v bodu charakteristika úkonu.

Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

V případě, že je ředitelem zahájeno řízení z moci úřední.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

K přijetí do základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se podává žádost a doporučení školského poradenského zařízení.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost je možné podat také v elektronické podobě, a to:

·         do datové schránky školky,

·         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostřednictvím prostého
e-mailu).

 V žádosti musí být uvedeno:

·         jméno a příjmení žadatele,

·         datum narození žadatele,

·         jméno a příjemní zákonného zástupce žadatele,

·         místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,

·         označení správního orgánu, kterému je žádost určena,

·         podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost může být podána také:

·         poštou,

·         osobním podáním.

 V žádosti musí být uvedeno:

·         jméno a příjmení žadatele,

·         datum narození žadatele,

·         místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,

·         označení správního orgánu, kterému je žádost určena,

·         podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Předmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy je možné podat odvolání v souladu s § 81 a násl. správního řádu. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u ředitele.

Časté dotazy

Nejsou známy.

Sankce

V řešených případech nejsou uplatňovány sankce.

Působnost

Ředitel školy vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci „ostatní veřejná správa“.

Oblast

Úkon je vykonáván v oblasti vzdělávání.

Klíčová slova

povolení individuálního vzdělávacího plánu; ukončení individuálního vzdělávání žáka; žádost o odklad povinné školní docházky; přijetí k základnímu vzdělávání; přestup žáka; převedení žáka do jiného vzdělávacího programu; žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání; podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta
ze školy nebo školského zařízení

Počátek platnosti popisu úkonu

1. 3. 2021

Konec platnosti popisu úkonu

Není známo.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Agendový informační systém

Kód agendy A3082 Školský zákon 

 

Ċ
Stanislav Horáček,
4. 7. 2021 4:59
Ċ
Stanislav Horáček,
6. 7. 2021 3:40