Škola‎ > ‎

informace

Informace o povinném subjektu
Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Níže jsou povinné údaje podle Vyhlášky 442/2006 Sb.

1. Název subjektu
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

2. Důvod a způsob založení
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení
4.1 Poštovní
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399, Libčická 399/8,181 00 Praha 8 - Čimice

4.2 Adresa pro osobní návštěvy
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399, Libčická 399/8,181 00 Praha 8 - Čimice, místnost číslo: 111

4.3 Úřední hodiny
Po - Pá: 7 - 15 hod. 

4.4 Telefonní čísla
Škola: 771 121 412
SPC:  771 121 413
Ředitel: 602 526 249

4.5 Adresa webu
www.zslogopedicka.cz

4.6 Adresa e-podatelny
reditel@zslogopedicka.cz

4.7 Další elektronické adresy
ředitel: reditel@zslogopedicka.cz

4.8 Datová schránka školy
wtyychy

5. Číslo účtu
101296920/0300 Československá obchodní banka, a. s.

6. IČO
61387479

7. DIČ
Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů
Školní řád
Školní vzdělávací program
Výroční zpráva

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Žádat o informace můžete osobně a elektronicky u ředitele školy - viz 4.2 Adresa pro osobní návštěvy

10. Příjem žádostí a dalších podání
Osobně na adrese: Libčická 399/8,181 00 Praha 8 - Čimice, místnost číslo: 111
Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy): Libčická 399/8,181 00 Praha 8 - Čimice
Elektronicky na: reditel@zslogopedicka.cz

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.
Správní řád

12. Formuláře
Škola nepoužívá formuláře.

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací
Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adrese: reditel@zslogopedicka.cz.
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané přepisy
Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon 500/2004 Sb. správní řád
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění
Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Školní vzdělávací program
Předpis o kontrolní činnosti
Vnitřní platový řád
Vnitřní směrnice o hospodaření školy


14.2 Vydané právní předpisy
Školní řád

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s vyhledáváním a pořízením požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které jsou podle následujícího sazebníku:

Poskytování informací

Formát

Kopírování na kopírce a tisk na tiskárně

A4 jednostranné černobílé

2

 

A4 oboustranné černobílé

4

 

A3 jednostranné černobílé

4

 

A3 oboustranné černobílé

8

 

A4 jednostranné barevné

6

 

A4 oboustranné barevné

12

 

A3 jednostranné barevné

12

 

A3 oboustranné barevné

24

Kopírování na datové nosiče

CD

30

Telekomunikační poplatky

meziměstské a místní

dle tarifu

Poštovné a jiné poplatky

 

dle tarifu

Nahlížení do spisů a dokumentů organizace

 

bezplatné

Naskenování jedné strany dokumentu

A3; A4

1

Opis vysvědčení, stejnopis vysvědčení

 

100

Za vyhledávání

(za každou započatou hodinu)

250


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Nadřízený orgán nerozhodl o výši úhrad za poskytování informací.

16. Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

17. Výroční zprávy
Výroční zprávy