Škola‎ > ‎

od 12. 4. 2021

Informace na této stránce budou dále doplňovány

Základní informace
Prezenční výuka žáků naší školy začne od 12. 4. 2021 za podmínky testování - viz níže.
Výuka není rotační, žáci dochází do školy každý den.
Žáci musí mít po celou dobu ve škole, příp. ve ŠD min. chirurgickou roušku
(mimo konzumaci jídla, pití - svačina, oběd).
Povinná homogenita třídy.
Není povolen zpěv a sportovní činnosti.
Obědy nejsou automaticky navolené.

Rozšiřující informace

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (viz příloha ve spodní části stránky) stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání žáků ve speciální škole (§ 16 odst. 9 ŠZ), ledaže se žáci podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci učitel nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, zasílání úkolů atp.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování žáků speciálních škol (§ 19 odst. 9 ŠZ) je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). Pro zákonného zástupce platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování, a to v pondělí a ve čtvrtek od 8 hod.

Testování žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (např. první hodinu) vždy první vyučovací den v týdnu.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem učitele bezprostředně po svém příchodu.

Prostory pro testování

Testování žáků probíhá v učebně.

Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu – lavice.

Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.

V případě testování žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Proces samoodběru

Instruktážní video LEPU testu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Průběh testování dodanými AG testy

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

LEPU test:

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

5. Žák dle pokynů dohlížející osoby pokračuje krokem vyhodnocení testu:

- otevírá vyhodnocovací kartu

- vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)

- odstraňuje lepicí proužek

- dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)

- otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

7. Vyhodnocení testu:

Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak).

Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, kde vyčká do příchodu zákonného zástupce. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.

Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Výsledky a následné kroky

V příloze k tomuto manuálu (viz spodní část této stránky) je přiloženo grafické znázornění postupu v případě pozitivně testovaného žáka.

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).

Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. 

Konfirmace a návrat

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu:

Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole a ŠD po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.  

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Učitelé žákům poskytují ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období apod. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u žáka do aplikace CovidFormsApp.

Škola zašle KHS seznam žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s jiným žákem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).

Ċ
Stanislav Horáček,
7. 4. 2021 11:49
Ċ
Stanislav Horáček,
7. 4. 2021 11:20