Škola‎ > ‎

opatření

Opatření/pokyn ředitele organizace v návaznosti na covid – 19 ve š. r. 2020/2021

Obecné informace

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních školní družiny.

Pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni. 

Základní hygienická pravidla

- Dodržování zásad osobní hygieny

- V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý důkladně dezinfikuje ruce,
a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

- Sociální distance

- Ochrana úst a nosu podle vydaných opatření MZd apod.

- Opakované připomínání pravidel

- Nevpouštění nemocných osob do budov organizace

Opatření školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

- Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že povinně zajistí oddělení žáků, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

- V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

- V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 v organizaci škola sama KHS nekontaktuje.

- Žákovi školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel),
je umožněn vstup do budov organizace pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

a) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce žáka – žák není dohledem u šaten vpuštěn do budovy školy.

b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – pedagog informuje o této skutečnosti vedení školy, které neprodleně poskytne žákovi roušku a umístí ho do izolační místnosti a současně informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí – převzetí žáka ze školy. Pro izolovaného žáka je vyčleněno WC.

c) Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – pedagog informuje o této skutečnosti vedení školy, které neprodleně poskytne žákovi roušku a umístí ho do izolační místnosti a současně informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí – převzetí žáka ze školy. Pro izolovaného žáka je vyčleněno WC.

Ve všech uvedených případech vedení školy informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky žákem i zaměstnancem školy.

Platba za školní družinu

- Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a provedená úplata se za školní družinu nevrací.

- Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, úplatu ředitel poměrně poníží podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Vzdělávání na dálku

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

a) prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci, tzn., učitelé poskytují dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

b) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy, jsou učitelé povinni DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, např. zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line výuku apod. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Prezenční výuka pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech dle konkrétní situace lišit.

c) distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, učitelé poskytují pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Učitelé vždy přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých žáků.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Učitelé jsou povinni přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.