Škola‎ > ‎

školní řád

Od 13. 1. 2021 platí nový Školní řád. Původní znění se doplňuje o:

V. Organizační opatření – vyloučení žáka ze třídy

Učitel může vyloučit žáka ze třídy, znemožňuje-li vyučování, nebo nadměrně narušuje vyučovací hodinu. 
Za nadměrné narušování vyučovací hodiny se považuje zejména situace, kdy žák svým chováním, příp.
projevy omezuje ostatní žáky v právu na vzdělání, 
resp. vzdělávání. Výuka vyloučeného žáka ze třídy bude
pokračovat individuálně v souladu 
se školním vzdělávacím programem a stanoveným rozvrhem hodin, nikoliv
však společně 
se třídou, ale pod dohledem dalšího pedagogického pracovníka, zpravidla asistenta pedagoga,
v jiné adekvátní místnosti, a to do doby, dokud nebude možné, aby se vyloučený žák vrátil 
do své třídy. Učitel
přijímá toto opatření na dobu nezbytně nutnou
.“


viz přílohy

Školní řád

Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Příloha ke školnímu řádu - pravidla chování žáků ve škole

Vnitřní řád školní družiny

Ċ
Stanislav Horáček,
1. 11. 2018 13:44
Ċ
Stanislav Horáček,
19. 10. 2019 5:19
Ċ
Stanislav Horáček,
16. 1. 2021 3:59
Ċ
Stanislav Horáček,
9. 11. 2018 13:32