Škola‎ > ‎

zápis 2020/2021

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do 1. třídy probíhá v Libčické ulici č. p. 399, Praha 8 v termínu 14. 4. a 23. 4. 2020 
od 14 do 17 hod. Na konkrétní čas je vhodné se telefonicky dohodnout se zástupkyní ředitele 
Mgr. Radkou Lelkovou - tel. číslo: 774 260 486.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce ideálně se svým dítětem a je nutné přinést s sebou:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
platné písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání

Kritéria přijímání žáků
Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění tato kritéria pro přijetí do prvního ročníku základní školy:

Předložení ve dni zápisu platné doporučení školského poradenského zařízení, tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny, ve kterém bude doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (speciální školství), stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření a v případě žádosti o zařazení do:
třídy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči – diagnostikovaná logopedická vada jako hlavní diagnóza, 
třídy zřízené pro žáky s mentálním postižením – diagnostikované lehké mentální postižení.

Předpokládaný počet volných míst:
ve třídách zřízených pro žáky se závažnými vadami řeči celkem max. 28 žáků (v jedné třídě 6 - 14 žáků),
ve třídách zřízených pro žáky s mentálním postižením celkem max. 14 žáků (v jedné třídě 6 - 14 žáků).

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti, které podmínky splnily, bude o přijetí rozhodnuto losováním. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří daná kritéria splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.


Další informace

Logopedické třídy (tj. třídy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči) nejsou určené pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) nebo mentálním postižením. Logopedická vada u dítěte s poruchou autistického spektra nebo mentálním postižením je vedlejší (přidružené) postižení. 

V logopedických třídách není od 1. 1. 2020 asistent pedagoga. Žák s poruchou autistického spektra může být vzděláván v běžné základní škole, zde má nárok na asistenta pedagoga (na základě doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.)

Ve třídách pro žáky s mentálním postižením je jeden asistent pedagoga. 

Školský zákon v § 48 odst. 1 uvádí:
Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Naše škola není zřízená pro žáky uvedené v § 48 odst. 1 ŠZ, ale podle § 16 odst. 9 ŠZ, tj. žáci se závažnými vadami řeči, nebo lehkým mentálním postižením.Ċ
Stanislav Horacek,
21. 1. 2020 5:12