Škola‎ > ‎

zápis 2020/2021

Vážení rodiče,

níže předkládáme Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
od školního roku 2020/2021. Z důvodu aktuální epidemiologické situace všem rodičům rozhodnutí zašleme v pondělí 4. 5. 2020 poštou.
Žádáme Vás o potvrzení nástupu do školy e-mailem na reditel@zslogopedicka.cz. V případě přijetí i na jinou školu, kterou upřednostňujete,
zašlete prosím poštou informaci, že Vaše dítě k nám nenastoupí.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel školy

----------------------

Č. j.: 383/2020

Praha 30. 4. 2020

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

v Základní škole LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 

od školního roku 2020/2021 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 jako věcně a místně příslušný správní orgán,
ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
rozhodl takto:
 

Registrační

Rozhodnutí

Registrační

Rozhodnutí

Registrační

Rozhodnutí

číslo

číslo

číslo

2020101

Přijat(a)

2020113

Přijat(a)

2020124

Přijat(a)

2020102

Přijat(a)

2020114

Přijat(a)

2020125

Přijat(a)

2020103

Přijat(a)

2020115

Přijat(a)

2020126

Přijat(a)

2020104

Přijat(a)

2020116

Přijat(a)

2020127

Přijat(a)

2020105

Přijat(a)

2020117

Přijat(a)

2020128

Přijat(a)

2020106

Přijat(a)

2020118

Přijat(a)

2020130

Přijat(a)

2020107

Přijat(a)

2020119

Přijat(a)

2020131

Přijat(a)

2020108

Přijat(a)

2020120

Přijat(a)

2020132

Přijat(a)

2020110

Přijat(a)

2020121

Přijat(a)

2020133

Přijat(a)

2020111

Přijat(a)

2020122

Přijat(a)

2020134

Přijat(a)

2020112

Přijat(a)

2020123

Přijat(a)

2020135

Přijat(a)

 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitele základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Stanislav Horáček

ředitel školy

Datum zveřejnění: 30. 4. 2020

-------------------


Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 - aktualizované informace

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

organizace zápisů k povinné školní docházce do základních škol bude v letošním roce probíhat z rozhodnutí ministerstva školství
níže uvedeným způsobem. Důvodem je aktuální krizová situace v ČR.

Zápisy budou bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí ve škole.

Jak bude zápis prakticky vypadat?

Napíšete e-mail řediteli školy (reditel@zslogopedicka.cz), že chcete podat přihlášku do školy.

Ředitel Vám pošle všechny potřebné dokumenty k vyplnění.

Dokumenty řádně vyplníte a společně s doporučením ze speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické
poradny pošlete klasickou poštou (nejlépe doporučeně) na adresu: Základní škola LOPES, Libčická 399/8, 181 00 Praha 8,
a to v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 (musí být do 30. 4. 2020 dodáno poštou do školy, z tohoto důvodu doporučujeme
odeslat nejpozději 27. 4. 2020).

Pokud Vám z nějakého důvodu uvedený způsob nevyhovuje, např. chcete předat dokumenty osobně ve škole, můžeme
se telefonicky dohodnout na jiném postupu. V tomto případě kontaktujte paní zástupkyni Mgr. Lelkovou tel. 774 260 486.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním
seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do školy na úřední desce a na webových stránkách školy: www.zslogopedicka.cz.
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den
30. 4. 2020 (večer). V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Číslo
od nás obdržíte doporučenou poštou.

Jsme si vědomi komplikací, které můžete mít se získáním doporučení ze speciálně pedagogického centra
nebo pedagogicko-psychologické poradny. Kritériem k přijetí je doporučení v daném termínu dodat. V případě,
že doporučení získáte později a budeme mít volnou kapacitu, tak budeme přijímat žáky i po ukončení zápisů.

V případě přijetí a následovném nezájmu o docházku do naší školy nám tuto skutečnost obratem písemně oznamte,
aby nedocházelo k blokaci místa pro jiné uchazeče.


Kritéria přijímání žáků
Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a dalším vzdělávání, v platném znění tato kritéria pro přijetí 
do prvního ročníku základní školy:

Ve dni zápisu (1. 4. 2020 až 30. 4. 2020) předložit platné doporučení školského poradenského zařízení,
tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny, ve kterém bude doporučeno
zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (speciální školství),
stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření a v případě žádosti o zařazení do:
třídy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči – diagnostikovaná logopedická vada jako hlavní diagnóza, 
třídy zřízené pro žáky s mentálním postižením – diagnostikované lehké mentální postižení.

Předpokládaný počet volných míst:
ve třídách zřízených pro žáky se závažnými vadami řeči celkem max. 28 žáků (v jedné třídě 6 - 14 žáků),
ve třídách zřízených pro žáky s mentálním postižením celkem max. 14 žáků (v jedné třídě 6 - 14 žáků).

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti, které podmínky splnily, bude o přijetí rozhodnuto losováním.
K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří daná kritéria splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena školské rady
a zástupce zřizovatele. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit za předpokladu, 
že to nebude
v rozporu s nařízeními relevantních orgánů v souvislosti se stavem nouze v ČR. 
O průběhu losování a výsledcích bude
vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.

Účastník správního řízení má možnost využít práva nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
podle § 38 a § 36 odst. 3 správního řádu, a to 30. 4. 2020 v ředitelně školy.


Další informace
Logopedické třídy (tj. třídy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči) nejsou určené pro děti s poruchou autistického
spektra (PAS) nebo mentálním postižením. Logopedická vada u dítěte s poruchou autistického spektra nebo mentálním
postižením je vedlejší (přidružené) postižení. 

V logopedických třídách není od 1. 1. 2020 asistent pedagoga. Žák s poruchou autistického spektra může být vzděláván
v běžné základní škole, zde má nárok na asistenta pedagoga (na základě doporučení speciálně pedagogického centra
nebo pedagogicko-psychologické poradny).

Ve třídách pro žáky s mentálním postižením je jeden asistent pedagoga. 

Školský zákon v § 48 odst. 1 uvádí:
Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou
vzdělávat v základní škole speciální, a to na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského
poradenského zařízení.

Naše škola není zřízená pro žáky uvedené v § 48 odst. 1 ŠZ, ale podle § 16 odst. 9 ŠZ, tj. žáci se závažnými vadami řeči,
nebo lehkým mentálním postižením.Ċ
Stanislav Horacek,
24. 3. 2020 10:48
Ċ
Stanislav Horacek,
30. 4. 2020 7:20