Škola‎ > ‎

zápis

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou převzít v kanceláři školy, doporučujeme se na termínu dohodnout se zástupkyní ředitele školy 

paní Mgr. Radkou Lelkovou na tel. čísle 774 260 486.

V případě, že se rozhodnete nastoupit do jiné základní školy, tak nás prosím neprodleně písemně informujte.


ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly: 

2019101

2019106

2019111

2019116

2019205

2019210

2019302

2019102

2019107

2019112

2019201

2019206

2019211

2019303

2019103

2019108

2019113

2019202

2019207

2019212

2019304

2019104

2019109

2019114

2019203

2019208

2019213

2019305

2019105

2019110

2019115

2019204

2019209

2019301

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne převzetí tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

Mgr. Stanislav Horáček

ředitel školy

2. 5. 2019

Datum zveřejnění rozhodnutí: 2. 5. 2019

Viz příloha ve spodní části www stránky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zápis

V termínu 3. 4. a 24. 4. 2019 od 14 do 17 hod. 

Na konkrétní čas je vhodné se telefonicky dohodnout se zástupkyní ředitele Mgr. Radkou Lelkovou - tel. číslo: 774 260 486.

Kritéria přijímání žáků:

Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění tato kritéria pro přijetí do prvního ročníku základní školy:

 • Předložení ve dni zápisu doporučení školského poradenského zařízení, tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny, ve kterém bude doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (speciální školství), stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření a v případě žádosti o zařazení do:
 • třídy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči (logopedické třídy) – diagnostikovaná logopedická vada jako hlavní diagnóza (uvedeno v identifikátoru znevýhodnění),
 • třídy zřízené pro žáky s mentálním postižením – diagnostikované lehké mentální postižení jako hlavní diagnóza (uvedeno v identifikátoru znevýhodnění).

Předpokládaný počet volných míst:

 • ve třídě zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči max. 28 žáků,
 • ve třídě zřízené pro žáky s mentálním postižením max. 14 žáků.

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti, které podmínky splnily, bude o přijetí rozhodnuto losováním. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří daná kritéria splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena Školské rady a zástupce zřizovatele. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.


Termíny zápisu:

Zápis dětí do 1. třídy probíhá v Libčické ulici č. p. 399, Praha 8 v termínu 3. 4. a 24. 4. 2019 od 14 do 17 hod. Na konkrétní čas je vhodné se telefonicky dohodnout se zástupkyní ředitele Mgr. Radkou Lelkovou - tel. číslo: 774 260 486. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce ideálně se svým dítětem a je nutné přinést s sebou:

 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz zákonného zástupce 
 • platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání 

Doporučení ke vzdělávání Vám může vystavit naše speciálně pedagogické centrum (SPC):

Mgr. Andrea Schmalzová 

e-mail: spc@zslogopedicka.cz


Do SPC doneste s sebou:
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • zprávy dalších odborníků - např. viz níže:
 • zprávu z psychologického vyšetření
 • zprávu z foniatrického vyšetření
 • zprávu z neurologického vyšetření
 • zprávu z logopedického vyšetření
 • zprávu z psychiatrického vyšetření
Ċ
Stanislav Horacek,
1. 5. 2019 23:10