Škola‎ > ‎

zápis 2020/2021

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 - aktualizované informace

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

organizace zápisů k povinné školní docházce do základních škol bude v letošním roce probíhat z rozhodnutí ministerstva školství
níže uvedeným způsobem. Důvodem je aktuální krizová situace v ČR.

Zápisy budou bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí ve škole.

Jak bude zápis prakticky vypadat?

Napíšete e-mail řediteli školy (reditel@zslogopedicka.cz), že chcete podat přihlášku do školy.

Ředitel Vám pošle všechny potřebné dokumenty k vyplnění.

Dokumenty řádně vyplníte a společně s doporučením ze speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické
poradny pošlete klasickou poštou (nejlépe doporučeně) na adresu: Základní škola LOPES, Libčická 399/8, 181 00 Praha 8,
a to v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 (musí být do 30. 4. 2020 dodáno poštou do školy, z tohoto důvodu doporučujeme
odeslat nejpozději 27. 4. 2020).

Pokud Vám z nějakého důvodu uvedený způsob nevyhovuje, např. chcete předat dokumenty osobně ve škole, můžeme
se telefonicky dohodnout na jiném postupu. V tomto případě kontaktujte paní zástupkyni Mgr. Lelkovou tel. 774 260 486.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním
seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do školy na úřední desce a na webových stránkách školy: www.zslogopedicka.cz.
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den
30. 4. 2020 (večer). V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Číslo
od nás obdržíte doporučenou poštou.

Jsme si vědomi komplikací, které můžete mít se získáním doporučení ze speciálně pedagogického centra
nebo pedagogicko-psychologické poradny. Kritériem k přijetí je doporučení v daném termínu dodat. V případě,
že doporučení získáte později a budeme mít volnou kapacitu, tak budeme přijímat žáky i po ukončení zápisů.

V případě přijetí a následovném nezájmu o docházku do naší školy nám tuto skutečnost obratem písemně oznamte,
aby nedocházelo k blokaci místa pro jiné uchazeče.


Kritéria přijímání žáků
Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a dalším vzdělávání, v platném znění tato kritéria pro přijetí 
do prvního ročníku základní školy:

Ve dni zápisu (1. 4. 2020 až 30. 4. 2020) předložit platné doporučení školského poradenského zařízení,
tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny, ve kterém bude doporučeno
zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (speciální školství),
stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření a v případě žádosti o zařazení do:
třídy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči – diagnostikovaná logopedická vada jako hlavní diagnóza, 
třídy zřízené pro žáky s mentálním postižením – diagnostikované lehké mentální postižení.

Předpokládaný počet volných míst:
ve třídách zřízených pro žáky se závažnými vadami řeči celkem max. 28 žáků (v jedné třídě 6 - 14 žáků),
ve třídách zřízených pro žáky s mentálním postižením celkem max. 14 žáků (v jedné třídě 6 - 14 žáků).

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti, které podmínky splnily, bude o přijetí rozhodnuto losováním.
K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří daná kritéria splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena školské rady
a zástupce zřizovatele. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit za předpokladu, 
že to nebude
v rozporu s nařízeními relevantních orgánů v souvislosti se stavem nouze v ČR. 
O průběhu losování a výsledcích bude
vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.

Účastník správního řízení má možnost využít práva nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
podle § 38 a § 36 odst. 3 správního řádu, a to 30. 4. 2020 v ředitelně školy.


Další informace
Logopedické třídy (tj. třídy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči) nejsou určené pro děti s poruchou autistického
spektra (PAS) nebo mentálním postižením. Logopedická vada u dítěte s poruchou autistického spektra nebo mentálním
postižením je vedlejší (přidružené) postižení. 

V logopedických třídách není od 1. 1. 2020 asistent pedagoga. Žák s poruchou autistického spektra může být vzděláván
v běžné základní škole, zde má nárok na asistenta pedagoga (na základě doporučení speciálně pedagogického centra
nebo pedagogicko-psychologické poradny).

Ve třídách pro žáky s mentálním postižením je jeden asistent pedagoga. 

Školský zákon v § 48 odst. 1 uvádí:
Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou
vzdělávat v základní škole speciální, a to na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského
poradenského zařízení.

Naše škola není zřízená pro žáky uvedené v § 48 odst. 1 ŠZ, ale podle § 16 odst. 9 ŠZ, tj. žáci se závažnými vadami řeči,
nebo lehkým mentálním postižením.Ċ
Stanislav Horacek,
24. 3. 2020 10:48