Škola‎ > ‎

zápis

V termínu 3. 4. a 24. 4. 2019 od 14 do 17 hod. 

Na konkrétní čas je vhodné se telefonicky dohodnout se zástupkyní ředitele Mgr. Radkou Lelkovou - tel. číslo: 774 260 486.

Kritéria přijímání žáků:

Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění tato kritéria pro přijetí do prvního ročníku základní školy:

 • Předložení ve dni zápisu doporučení školského poradenského zařízení, tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny, ve kterém bude doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (speciální školství), stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření a v případě žádosti o zařazení do:
 • třídy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči (logopedické třídy) – diagnostikovaná logopedická vada jako hlavní diagnóza (uvedeno v identifikátoru znevýhodnění),
 • třídy zřízené pro žáky s mentálním postižením – diagnostikované lehké mentální postižení jako hlavní diagnóza (uvedeno v identifikátoru znevýhodnění).

Předpokládaný počet volných míst:

 • ve třídě zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči max. 28 žáků,
 • ve třídě zřízené pro žáky s mentálním postižením max. 14 žáků.

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti, které podmínky splnily, bude o přijetí rozhodnuto losováním. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří daná kritéria splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena Školské rady a zástupce zřizovatele. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.


Termíny zápisu:

Zápis dětí do 1. třídy probíhá v Libčické ulici č. p. 399, Praha 8 v termínu 3. 4. a 24. 4. 2019 od 14 do 17 hod. Na konkrétní čas je vhodné se telefonicky dohodnout se zástupkyní ředitele Mgr. Radkou Lelkovou - tel. číslo: 774 260 486. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce ideálně se svým dítětem a je nutné přinést s sebou:

 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz zákonného zástupce 
 • platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání 

Doporučení ke vzdělávání Vám může vystavit naše speciálně pedagogické centrum (SPC):

Mgr. Andrea Schmalzová 

e-mail: spc@zslogopedicka.cz


Do SPC doneste s sebou:
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • zprávy dalších odborníků - např. viz níže:
 • zprávu z psychologického vyšetření
 • zprávu z foniatrického vyšetření
 • zprávu z neurologického vyšetření
 • zprávu z logopedického vyšetření
 • zprávu z psychiatrického vyšetření