SPC logopedické‎ > ‎

o vyšetření

Co přinést k vyšetření

K vyšetření přineste dostupné odborné zprávy k vyšetření (psychologické, foniatrické, neurologické, psychiatrické apod.).

Dále prosíme o vyplnění anamnestického dotazníku a zprostředkování vyplnění dotazníku pro MŠ/ZŠ - předejte k vyplnění paní učitelce a přineste s sebou k vyšetření. Všechny dotazníky najdete zde.

Na stejném místě si můžete stáhnout a předem vyplnit žádost o poskytnutí poradenské služby.

Pokud k nám přicházíte s dítětem školního věku, doporučujeme přinést si vlastní pero na psaní a dále uvítáme školní i domácí sešity (především z Čj, případně cizího jazyka a matematiky), sešity s diktáty apod.


Jak vyšetření probíhá a jak dlouho trvá

Speciálně pedagogické vyšetření trvá cca 1 hodinu, psychologické vyšetření může trvat až 2 - 3 hodiny.

Vyšetření se skládá z úvodního rozhovoru se zákonným zástupcem, vlastního vyšetření a závěrečného rozhovoru. Přítomnost zákonného zástupce při vyšetření dítěte je vhodné zvážit podle zkušeností, jak dítě lépe spolupracuje. Pokud v přítomnosti zákonného zástupce, je vhodnější, aby byl vyšetření přítomen. V případě, kdy dítě lépe spolupracuje bez přítomnosti zákonného zástupce, doporučujeme vyčkat v čekárně. Rovněž doporučujeme, aby během úvodního rozhovoru vyčkalo v čekárně dítě, pokud je toho schopné (zejména u školních dětí a studentů výrazně doporučujeme), je tedy vhodné vzít s sebou např. knížku nebo časopis či jinou oblíbenou činnost, aby se dítě v čekárně zabavilo.


Dokumenty z vyšetření

Zpráva z vyšetření bude vyhotovena v nejbližším možném termínu, nejpozději do 1 měsíce od vyšetření, případně od dodání potřebných zpráv z odborných vyšetření, pokud nebyly dodány před vyšetřením.

Pokud má být vystaveno zároveň doporučení podpůrných opatření, bude vyhotoveno zároveň se zprávou, pokud už je dítě v příslušné škole vzděláváno nebo je do ní přijato.

Pokud dítě teprve do příslušné školy přihlašujete, bude vydáno tzv. doporučující posouzení, ve kterém bude stanoven předpokládaný stupeň podpůrných opatření a na jehož základě může být dítě do příslušné školy přijato. Doporučení podpůrných opatření bude vyhotoveno po přijetí dítěte.

Doporučení odkladu školní docházky, k přijímacím zkouškám nebo uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky bude vydáno zároveň se zprávou.

Zprávu i doporučení si v SPC vyzvednete poté, co vás pracovník kontaktuje, a domluvíte si termín. Zprávy ani doporučení nelze zasílat e-mailem.


Objednání do SPC

K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud naši pomoc potřebuje škola, žádá o ni s prokazatelným souhlasem zákonných zástupců. K objednání není potřeba doporučení.

Pokud potřebujete vystavit zprávu/doporučení do určitého termínu (např. doporučení odkladu školní docházky, doporučení do základní nebo mateřské školy zřízené podle § 16 odstavce 9 školského zákona, nové doporučení podpůrných opatření z důvodů končící platnosti původního doporučení apod.), doporučujeme objednávat se s dostatečným předstihem, při objednání se na poslední chvíli nemůžeme zaručit potřebná vyšetření a dokumenty v požadované lhůtě.

Objednávejte se e-mailem spc@zslogopedicka.cz, uveďte jméno, příjmení, věk dítěte a zda již bylo u nás v SPC vyšetřeno a proč se na nás obracíte. V nejbližší možné lhůtě, nejpozději do 1 týdne, se ozveme s nabídkou termínů na objednání.

Pokud nemáte možnost objednat se pomocí formuláře nebo e-mailem, připravte si stejné informace a zavolejte na telefonní číslo 602 269 839. V případě nepřijetí hovoru pracovníkem je vaše číslo zaznamenané a v nejbližší možné lhůtě vám zavoláme zpět.

Vzhledem k výjezdům pracovnic do terénu a nasmlouvaným termínům s ostatními klienty nedoporučujeme návštěvu SPC bez předchozí domluvy.