SPC logopedické‎ > ‎

pokyn

Pokyn ředitele organizace

Ochrana zdraví a provoz speciálně pedagogického centra (SPC) v období do konce školního roku 2019/2020. Tento pokyn 

se vztahuje na základní provozní podmínky SPC po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření, doporučení

a vychází z manuálu MŠMT „obnova provozu školského zařízení“. Předložený dokument stanoví pouze ty základní provozní 

podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících z relevantních předpisů.

Vstup do budovy zařízení

Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může jít jako doprovod zpravidla 

jedna osoba). Všichni klienti i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách ochranné prostředky dýchacích cest (dále 

jen roušku). Každý klient bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat 

stanovená hygienická pravidla. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející 

osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.

V čekárně zařízení

Příchody a odchody klientů musí být organizovány tak, aby vzájemný kontakt klientů v čekárně byl minimální. Mezi osobami 

v čekárně musí být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba.

V místnosti, kde se uskutečňují poradenské služby

Neprodleně po vstupu musí každý klient i každá doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí 

rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí 

klienti ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází 

k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v průběhu poskytování poradenské služby. Při sejmutí si každý klient ukládá roušku 

do sáčku. V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si vydezinfikovali nebo umyli ruce. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, 

náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do zařízení vstoupit. Pokud klient vykazuje některý 

z možných příznaků COVID-19, je nutné, aby okamžitě opustil zařízení. O podezření informuje SPC prostřednictvím ředitele 

organizace spádovou hygienickou stanici.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou 

farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že klient SPC patří do rizikové skupiny

Klient z rizikové skupiny může využít služeb SPC s ohledem na skutečnost, že se jedná o individuální službu.

Poradenské aktivity

Poradenské služby probíhají v plném rozsahu v případech služeb realizovaných v budově SPC.

Podmínkou pro poskytování poradenské služby je předložení prohlášení (viz příloha) o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které podepíše zákonný zástupce nebo zletilý klient. 

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý klient čestné prohlášení nepodepíše, nebude poradenská služba poskytnuta.


Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Ċ
Stanislav Horacek,
5. 5. 2020 3:56