Zápis 2022

----------------------------------------------------------------------------------

Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí
k základnímu vzdělávání od š. r. 2022/2023

Rozhodnutí byla odeslána poštou dne 2. 5. 2022.

oznameni_prijeti_

oznameni_neprijeti_

----------------------------------------------------------------------------------

Č. j.: 505/2022

Praha 2. 5. 2022

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání
v Základní škole LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
od školního roku 2022/2023

registrační číslorozhodnutíregistrační číslorozhodnutíregistrační číslorozhodnutí
2022101přijat(a)2022209přijat(a)2022313přijat(a)
2022102přijat(a)2022210přijat(a)2022314přijat(a)
2022103přijat(a)2022211přijat(a)2022401přijat(a)
2022107přijat(a)2022212přijat(a)2022402přijat(a)
2022108přijat(a)2022213přijat(a)2022403přijat(a)
2022109přijat(a)2022301přijat(a)2022404přijat(a)
2022110přijat(a)2022302přijat(a)2022405přijat(a)
2022111přijat(a)2022303přijat(a)2022406přijat(a)
2022113přijat(a)2022304přijat(a)2022407přijat(a)
2022114přijat(a)2022305přijat(a)2022408přijat(a)
2022201přijat(a)2022306přijat(a)2022409přijat(a)
2022202přijat(a)2022307přijat(a)2022411přijat(a)
2022203přijat(a)2022309přijat(a)2022412přijat(a)
2022206přijat(a)2022311přijat(a)
2022207přijat(a)2022312přijat(a)

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Stanislav Horáček

ředitel Základní školy LOPES Čimice,

Praha 8, Libčická 399

Datum zveřejnění: 2. 5. 2022

- úřední deska školy

- web školy

----------------------------------------------------------------------------------

Č. j.: 506/2022

Praha 2. 5. 2022

Oznámení rozhodnutí o nepřijetí dětí k základnímu vzdělávání
v Základní škole LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
od školního roku 2022/2023

registrační číslorozhodnutíregistrační číslorozhodnutíregistrační číslorozhodnutí
2022104nepřijat(a)2022204nepřijat(a)2022308nepřijat(a)
2022105nepřijat(a)2022205nepřijat(a)2022310nepřijat(a)
2022106nepřijat(a)2022208nepřijat(a)2022410nepřijat(a)
2022112nepřijat(a)2022214nepřijat(a)2022413nepřijat(a)

Mgr. Stanislav Horáček

ředitel Základní školy LOPES Čimice,

Praha 8, Libčická 399

Datum zveřejnění: 2. 5. 2022

- úřední deska školy

- web školy

----------------------------------------------------------------------------------

Č. j.: 104/2022
Praha 22. 2. 2022

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy stanovil v souladu s § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zápis dětí do 1. třídy, který se bude konat v Libčické ulici č. p. 399, Praha 8 v termínu 13. 4. 2022 od 14 do 16 hod.
a 14. 4. 2022 od 10 do 15 hod. (Konkrétní čas doporučujeme telefonicky dohodnout na mob. č. 774 260 486, zástupkyně ředitele.)

K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem a přinese vyplněné dokumenty:

 • přihlášku,
 • zápisní list,
 • informovaný souhlas,
 • informování zákonného zástupce dítěte o možnosti jeho dalšího rozvoje do doby zahájení povinné školní docházky,
 • informace o zpracování osobních údajů,
 • platné písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání zapisovaného dítěte,
 • rodný list zapisovaného dítěte.

Dokumenty k vyplnění jsou dostupné na webu nebo v kanceláři školy.

Kritéria přijímání dětí do třídy zřízené pro žáky s vadami řeči (logopedická třída)

(Třída je zřízená pro žáky s vadou řeči jako primární (hlavní) diagnózou. Do primární diagnózy nepatří přidružené poruchy řeči u dětí s  poruchou autistického spektra, nebo s mentálním postižením. Ve třídě není asistent pedagoga.)

Ve dni zápisu předložit platné doporučení školského poradenského zařízení – SPC či PPP. *

(Uvítáme doporučení vydané naším speciálně pedagogickým centrem zaměřeným na vady řeči.)

V doporučení bude:

 • doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření,
 • diagnostikovaná logopedická vada jako primární (hlavní) diagnóza.

Počet přijímaných dětí: 18 (2 třídy, v jedné 9 žáků).

Kritéria přijímání dětí do třídy zřízené pro žáky s mentálním postižením

(Třída je zřízená pro žáky s lehkým mentálním postižením. Ve třídě je jeden asistent pedagoga.)

Ve dni zápisu předložit platné doporučení školského poradenského zařízení – SPC či PPP. *

V doporučení bude:

 • doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření,
 • diagnostikované lehké mentální postižení.

Počet přijímaných dětí: 9 (1 třída, 9 žáků).

* Speciálně pedagogické centrum, nebo pedagogicko-psychologická poradna zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení.

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti splňující stanovená kritéria, rozhodneme o jejich přijetí losováním. Losování proběhne za účasti vedení školy a člena školské rady. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování a výsledcích vyhotovíme písemný protokol, který následně zveřejníme na webu a úřední desce školy.

Rozhodnutí vyhovující žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámíme zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Předpokládaný termín zveřejnění na úřední desce a webu školy je 2. 5. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí doručíme zákonným zástupcům uchazečů poštou do vlastních rukou.

Účastník správního řízení má možnost podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a podle § 38 odst. 1 má právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a má nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí lze do 29. 4. 2022, a to v pracovní dny od 7 do 14 hod. v ředitelně školy.

Ředitel školy v souladu s § 37 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, informuje zákonné zástupce dětí o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, ředitel školy začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Žádost o odklad povinné školní docházky doporučujeme podávat u spádové základní školy, kde je dítě vedené k zápisu.)

Mgr. Stanislav Horáček
ředitel Základní školy LOPES Čimice,
Praha 8, Libčická 399

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).