Družina

Školní družina

---------------------------------------------------------------------------------------

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023 https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod

Ředitele základní školy LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 lze požádat o čerpání podpory pro OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY a OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY podle vnitřního předpisu č. j.: 1057/2022.

Ředitelku Základní školy, Praha 8, Libčická 10 lze požádat o čerpání podpory pro OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ podle informací uvedených na tomto webu - https://www.zslibcicka.cz

(O opatření č. 1 – STRAVNÉ se žádá Základní škola, Praha 8, Libčická 10,
tzn. do žádosti do kolonky zapsán/a do školy/školského zařízení se vyplní tato škola, neboť ona zřizuje školní jídelnu a do ní jste se přihlásili ke stravování.)

Žádosti se předávají třídní učitelce.

---------------------------------------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků do školní družiny š. r. 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny š. r. 2022/2023 – všichni žáci, kteří prostřednictvím zákonných zástupců podali přihlášku, jsou přijati. Poplatek za školní družinu ve výši 600 Kč za září až prosinec prosím uhraďte do 30. 8. 2022. Platba se provádí bezhotovostně převodem na účet vedený u banky ČSOB; číslo účtu: 285435672/0300; variabilní symbol: číslo žáka přidělené školou; do zprávy pro příjemce se píše „družina“.

Datum zveřejnění: 11. 7. 2022

- úřední deska školy

- web školy

---------------------------------------------------------------------------------------

Č.j.: 656/2022

Praha 6. 6. 2022

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

stanovuji

ke dni 1. 9. 2022 výši úplaty 150 Kč měsíčně za jednoho žáka, který je přihlášený k pravidelné docházce ve školní družině.

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Datum zveřejnění: 6. 6. 2022

- úřední deska školy

- web školy

---------------------------------------------------------------------------------------

Č. j.: 657/2022

Praha 6. 6. 2022

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro š. r. 2022/2023

Ředitel školy stanovil v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, v platném znění, a v souladu s kapacitou školní družiny (dále jen ŠD) kritéria pro přijímání žáků
do školní družiny pro š. r. 2022/2023.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce (zápisní lístek)
a na základě splnění kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD, která je 126 míst.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD bude vyšší, než je kapacita ŠD,
rozhoduje o přijetí žáka ředitel školy na základě těchto kritérií:

1. Nejprve budou přijati zájemci o ŠD, kteří budou žáky prvního ročníku ve š. r. 2022/2023.

2. Následně budou přijati zájemci o ŠD z prvního ročníku (š. r. 2021/2022).

3. Následně budou přijati zájemci o ŠD z druhého ročníku (š. r. 2021/2022).

4. Následně budou přijati zájemci o ŠD ze třetího ročníku (š. r. 2021/2022).

5. Následně budou přijati zájemci o ŠD ze čtvrtého ročníku (š. r. 2021/2022).

6. Následně budou přijati zájemci o ŠD z pátého ročníku (š. r. 2021/2022).

7. Následně budou přijati příp. zájemci z druhého stupně (š. r. 2021/2022).

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny uchazeče z daného ročníku či druhého stupně, kteří podmínky splnili, rozhodneme o přijetí losováním. O průběhu losování a výsledcích vyhotovíme písemný protokol, který následně zveřejníme na úřední desce a webu školy.

Ze závažných a výjimečných důvodů, které jsou řediteli školy písemně sděleny zákonným zástupcem uchazeče
do 8. 7. 2022, může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí.

Přihlášky

Přihlášky (zápisní lístky) do ŠD pro š. r. 2022/2023 se podávají na předepsaném formuláři do 8. 7. 2022
vedoucí vychovatelce, příp. řediteli školy.

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek) zveřejníme nejpozději do 12. 7. 2022 na úřední desce a webu školy pod identifikačními čísly žáků (pro stávající žáky), resp. pod přidělenými registračními čísly uchazečů o vzdělávání např. v první třídě š. r. 2022/2023.

Platby

Výše úplaty za ŠD ve š. r. 2022/2023 je stanovena na 150 Kč za měsíc. Bezhotovostní platbu provádí zákonní zástupci žáků až po rozhodnutí ředitele o přijetí žáka do ŠD.

Platba ŠD za září, říjen, listopad a prosinec 2022 v celkové výši 600 Kč musí být připsaná
na bankovním účtu č. 285435672/0300 do 30. 8. 2022.

V případě volné kapacity může být později provedeno další rozhodnutí o přijetí žáka do ŠD podle výše uvedených kritérií.

zapisni_listek_druzina_2022_2023

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Datum zveřejnění: 6. 6. 2022

- úřední deska školy

- web školy

---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina je důležitým výchovným a vzdělávacím partnerem rodiny a školy. Činnost oddělení je zaměřena především na kvalitní využívání volného času předkládáním vhodných volnočasových aktivit žákům.

Základním cílem je rozvíjení kompetencí žáků s přirozenou návazností na průřezová témata RVP ZV a se zaměřením na oblast osobnostní a sociální výchovy. Žákům je umožněna volba mezi různými činnostmi školní družiny a účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

Upevňujeme a prohlubujeme znalosti získané ve škole a motivujeme žáky pro další učení.  Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Rozvíjíme slovní zásobu a komunikační dovednosti, vedeme k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví, vytváříme kladný vztah k životnímu prostředí. Podporujeme rozvoj jemné motoriky a smyslového vnímání, pěstujeme v žácích morální kvality, důvěryhodnost, pravdomluvnost,  učíme se poznávat se navzájem, ale i sami sebe. Vytváříme základy právního vědomí a odpovědnosti, vybavujeme žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času, posilujeme schopnosti nepodléhat negativním vlivům - prevence sociálně patologických jevů, zvyšujeme fyzickou zdatnost žáků. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi.

Školní družina poskytuje nabídku volnočasových aktivit. Zabezpečuje náplň volného času v době před vyučováním a po vyučování. Způsob odpočinku a vhodného trávení volného času je jedním z faktorů, které spolupůsobí při utváření životního stylu a hodnotové orientace žáků. Časové uspořádání se řídí požadavky psychohygieny, aby podporovalo zdravý duševní, tělesný a sociální vývoj žáka. Vychovatelé učí žáky správně odpočívat a vhodně využívat volný čas. Toto chápeme jako nejvýznamnější část výchovy. Základní prostředkem činnosti ve školní družině jsou různorodé aktivity a hry. Proto pedagogický pracovník respektuje potřeby a přání žáků a vytváří své programy a různé projekty. Žáci musí být vhodně motivováni, aby měli zájem se do jednotlivých činností se zapojit. Podstatným požadavkem pro práci s žáky ve volném čase je dobrovolnost. Žáci jsou rovněž vedeni k osvojování sociálních dovedností. Je třeba formou nácviku těchto dovedností předcházet problémovému chování žáků.

Platba za ŠD se provádí dle dalších pokynů bezhotovostně převodem na účet vedený u banky ČSOB.
Číslo účtu: 285435672/0300
Variabilní symbol: číslo žáka přidělené školou
Do zprávy pro příjemce se píše „družina“.

Výše úplaty za ŠD ve š. r. 2022/2023 je stanovena na 150 Kč za měsíc.

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).