charakteristika

Základní škola LOPES Čimice je škola s prvním a druhým stupněm, kde plní povinnou školní docházku žáci patřící do skupiny žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními a jsou školským zákonem specifikováni v § 16 odst. 9 jako žáci s vadami řeči, nebo žáci s mentálním postižením (lehké mentální postižení). Škola přijímá především:

1) děti s řečovými vadami - např. dyslalií, palatolalií, vývojovou dysfázií, koktavostí (balbuties),

2) děti s lehkým mentálním postižením.

Logopedická péče v průběhu vyučování prostupuje všemi předměty. Škola žákům poskytuje individuální i skupinovou logopedickou péči.

Škola upřednostňuje výchovně vzdělávací činnost s převahou individuálního působení na žáka, rozvoj osobnosti a rozumových schopností dítěte s ohledem na jeho momentální možnosti a schopnosti. Vyučující rozvíjejí potenciál myšlení žáků přirozenými činnostmi tak, aby docházelo k pozitivní orientaci, stimulují žáky k aktivitám různého druhu, k chuti zapojit se do života a práce školy i společenského života.

Každoročně se škola soustředí na oslavu Vánoc, Velikonoc a dalších významných dní, pořádá různé soutěže žáků. V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat kroužky. Škola má zpracovaný minimální preventivní program „Škola bez drog“, který průběžně školní metodička prevence aktualizuje.

Školní družina poskytuje žákům prostřednictvím individuální výchovné péče především dostatek pohybu venku v areálu školní zahrady a školního hřiště. U žáků se posilují sociální a hygienické návyky, jsou vedeni k vhodnému využívání volného času hrou, sportem, kreslením, péčí o životní prostředí a výchovou ke zdravému životnímu stylu.