Zápis 2023

----------------------------------------------------------------------------------

Oznámení rozhodnutí o nepřijetí dětí k základnímu vzdělávání v Základní škole LOPES Čimice,
Praha 8, Libčická 399 od školního roku 2023/2024, č. j. 375/2023, zveřejněno 14. 4. 2023
(Budou zaslána poštou v týdnu od 17. 4. 2023.)

----------------------------------------------------------------------------------

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v Základní škole LOPES Čimice,
Praha 8, Libčická 399 od školního roku 2023/2024, č. j. 374/2023, zveřejněno 14. 4. 2023
(Budou zaslána poštou v týdnu od 17. 4. 2023.)

----------------------------------------------------------------------------------

Protokol o proběhlém losování za účasti notáře, zveřejněno 14. 4. 2023
Notářský zápis

----------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace informací v dokumentu „Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2023/2024“ č. j. 70/2023 ze dne 2. 2. 2023

----------------------------------------------------------------------------------

Č. j.: 70/2023
Praha 2. 2. 2023

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Škola zřizuje třídy druhově zaměřené na:    
1. vady řeči (logopedická třída)
2. lehké mentální postižení

Ředitel školy stanovil v souladu s § 46 odst. 1, a to v souladu s § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zápis dětí do 1. ročníku k povinné školní docházce, který se bude konat v Základní škole LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 v termínu:
5. 4. 2023 od 14 do 16 hod. a 6. 4. 2023 od 9 do 14 hod.

(Konkrétní čas doporučujeme telefonicky dohodnout se zástupkyní ředitele školy na mob. č. 774 260 486.)

Ředitel školy stanovil v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce následovně:

- Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
- V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
- Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
- Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.

K formální části zápisu zákonný zástupce dodá vyplněné dokumenty:
- přihlášku,
- zápisní list,
- informovaný souhlas (dle druhu třídy),
- informování zákonného zástupce dítěte o možnosti jeho dalšího rozvoje do doby zahájení povinné školní docházky,
- informace o zpracování osobních údajů.
Dokumenty k vyplnění jsou dostupné na webu (www.zslogopedicka.cz) nebo v kanceláři školy.

(Dokumenty byly z webu školy smazány 10. 4. 2023)

Dále k formální části zápisu zákonný zástupce dodá dokumenty:
- platné doporučení školského poradenského zařízení* ke vzdělávání zapisovaného dítěte,
- rodný list zapisovaného dítěte.
Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu svůj doklad totožnosti.
* Speciálně pedagogické centrum, nebo pedagogicko-psychologická poradna (zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení).

Kritéria přijímání dětí do třídy zřízené pro žáky s vadami řeči (logopedická třída)
(Ve třídě není asistent pedagoga.)
Ve dni zápisu předložit platné doporučení školského poradenského zařízení – SPC či PPP. *
(Uvítáme doporučení vydané naším SPC* zaměřeným na vady řeči.)
V doporučení bude:
- doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona,
- stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření (upřednostňujeme dítě s vyšším „Převažujícím stupněm podpůrných opatření“ uvedeným v doporučení školského poradenského zařízení*),
- diagnostikovaná vada řeči – třída je zřízená pro žáky s vadou řeči jako primární (hlavní) diagnózou (do primární diagnózy nepatří přidružené poruchy řeči doprovázející jiné druhy postižení).

Počet přijímaných dětí: 18 (2 třídy, v jedné třídě předpokládáme 9 žáků).

Kritéria přijímání dětí do třídy zřízené pro žáky s lehkým mentálním postižením
(Ve třídě je jeden asistent pedagoga pro všechny žáky.)
Ve dni zápisu předložit platné doporučení školského poradenského zařízení – SPC či PPP. *
V doporučení bude:
- doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona,
- stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření, (upřednostňujeme dítě s vyšším „Převažujícím stupněm podpůrných opatření“ uvedeným v doporučení školského poradenského zařízení*),
- diagnostikované lehké mentální postižení – třída je zřízená pro žáky s lehkým mentálním postižením (v případě souběhů postižení, bez závažného odrazu do vzdělávání žáka).

Počet přijímaných dětí: 9 (1 třída, ve třídě předpokládáme 9 žáků).

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující stanovená kritéria dle druhového zaměření třídy, budeme losovat. Nejprve losujeme ze skupiny uchazečů s vyšším „Převažujícím stupněm podpůrných opatření“ uvedeným v doporučení školského poradenského zařízení* splňující stanovená kritéria dle druhového zaměření třídy. Následně losujeme ze skupiny uchazečů s nižším „Převažujícím stupněm podpůrných opatření“ uvedeným v doporučení školského poradenského zařízení* splňující stanovená kritéria dle druhového zaměření třídy. Uchazeči jsou přijati v pořadí podle vylosování do stanoveného počtu přijímaných dětí dle druhového zaměření třídy.

O eventuální potřebě losování bude ředitel školy informovat prostřednictvím úřední desky a webu školy (www.zslogopedicka.cz) do 29. 4. 2023 do 12:00 hod. Případné losování proběhne 2. 5. 2023 ve škole v ulici Libčická č. p. 399, Praha 8 od 9:00 hod. za účasti vedení školy a člena školské rady formou losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly dle druhového zaměření třídy a „Převažujícím stupněm podpůrných opatření“ uvedeným v doporučení školského poradenského zařízení*. Zákonní zástupci zapisovaných dětí mají možnost se losování v uvedeném termínu osobně zúčastnit. (Z důvodu kapacitních možností místnosti určené pro losování doporučujeme o své účasti na losování předem školu informovat na mob. č. 774 260 486). O průběhu losování a jeho výsledcích vyhotovíme písemný protokol, který následně zveřejníme na úřední desce a webu školy (www.zslogopedicka.cz).

* Speciálně pedagogické centrum, nebo pedagogicko-psychologická poradna (zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení).

Rozhodnutí vyhovující žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámíme zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Předpokládaný termín zveřejnění na úřední desce a webu školy (www.zslogopedicka.cz) je 2. 5. 2023. Rozhodnutí o nepřijetí doručíme zákonným zástupcům uchazečů poštou do vlastních rukou.

Účastník správního řízení má možnost podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a podle § 38 má právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a má nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí lze do 28. 4. 2023, a to v pracovní dny od 7 do 14 hod. v ředitelně školy. (Konkrétní čas doporučujeme předem telefonicky dohodnout s ředitelem školy na mob. č. 602 526 249.)

Ředitel školy v souladu s § 37 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, informuje zákonné zástupce dětí o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, ředitel školy začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení*, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Žádost o odklad povinné školní docházky doporučujeme podávat u spádové základní školy, kde je dítě vedené k zápisu.)

* Speciálně pedagogické centrum, nebo pedagogicko-psychologická poradna (zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení).

Mgr. Stanislav Horáček
ředitel Základní školy LOPES Čimice,
Praha 8, Libčická 399

Datum zveřejnění 2. 2. 2023
- úřední deska školy
- web školy (www.zslogopedicka.cz)

----------------------------------------------------------------------------------

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).