Aktuality

---------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality na edu.cz

---------------------------------------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků do školní družiny š. r. 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny š. r. 2022/2023 – všichni žáci, kteří prostřednictvím zákonných zástupců podali přihlášku, jsou přijati. Poplatek za školní družinu ve výši 600 Kč za září až prosinec prosím uhraďte do 30. 8. 2022. Platba se provádí bezhotovostně převodem na účet vedený u banky ČSOB; číslo účtu: 285435672/0300; variabilní symbol: číslo žáka přidělené školou; do zprávy pro příjemce se píše „družina“.

Datum zveřejnění: 11. 7. 2022

- úřední deska školy

- web školy

---------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, prvního září se uskuteční po uvítání dětí informační schůzka, kde vám sdělíme potřebné informace. Přes prázdniny pro děti škola obstará některé pomůcky. Rodiče budou mít následně dostatek času na průběžné dokoupení dalších. Těšíme se na vás! 

---------------------------------------------------------------------------------------

Č.j.: 656/2022

Praha 6. 6. 2022

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

stanovuji

ke dni 1. 9. 2022 výši úplaty 150 Kč měsíčně za jednoho žáka, který je přihlášený k pravidelné docházce ve školní družině.

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Datum zveřejnění: 6. 6. 2022

- úřední deska školy

- web školy

---------------------------------------------------------------------------------------

Č. j.: 657/2022

Praha 6. 6. 2022

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro š. r. 2022/2023

Ředitel školy stanovil v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, v platném znění, a v souladu s kapacitou školní družiny (dále jen ŠD) kritéria pro přijímání žáků
do školní družiny pro š. r. 2022/2023.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce (zápisní lístek)
a na základě splnění kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD, která je 126 míst.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD bude vyšší, než je kapacita ŠD,
rozhoduje o přijetí žáka ředitel školy na základě těchto kritérií:

1. Nejprve budou přijati zájemci o ŠD, kteří budou žáky prvního ročníku ve š. r. 2022/2023.

2. Následně budou přijati zájemci o ŠD z prvního ročníku (š. r. 2021/2022).

3. Následně budou přijati zájemci o ŠD z druhého ročníku (š. r. 2021/2022).

4. Následně budou přijati zájemci o ŠD ze třetího ročníku (š. r. 2021/2022).

5. Následně budou přijati zájemci o ŠD ze čtvrtého ročníku (š. r. 2021/2022).

6. Následně budou přijati zájemci o ŠD z pátého ročníku (š. r. 2021/2022).

7. Následně budou přijati příp. zájemci z druhého stupně (š. r. 2021/2022).

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny uchazeče z daného ročníku či druhého stupně, kteří podmínky splnili, rozhodneme o přijetí losováním. O průběhu losování a výsledcích vyhotovíme písemný protokol, který následně zveřejníme na úřední desce a webu školy.

Ze závažných a výjimečných důvodů, které jsou řediteli školy písemně sděleny zákonným zástupcem uchazeče
do 8. 7. 2022, může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí.

Přihlášky

Přihlášky (zápisní lístky) do ŠD pro š. r. 2022/2023 se podávají na předepsaném formuláři do 8. 7. 2022
vedoucí vychovatelce, příp. řediteli školy.

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek) zveřejníme nejpozději
do 12. 7. 2022 na úřední desce a webu školy pod identifikačními čísly žáků (pro stávající žáky), resp. pod přidělenými registračními čísly uchazečů o vzdělávání např. v první třídě š. r. 2022/2023.

Platby

Výše úplaty za ŠD ve š. r. 2022/2023 je stanovena na 150 Kč za měsíc. Bezhotovostní platbu provádí zákonní zástupci žáků až po rozhodnutí ředitele o přijetí žáka do ŠD.

Platba ŠD za září, říjen, listopad a prosinec 2022 v celkové výši 600 Kč musí být připsaná
na bankovním účtu č. 285435672/0300 do 30. 8. 2022.

V případě volné kapacity může být později provedeno další rozhodnutí o přijetí žáka do ŠD podle výše uvedených kritérií.

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Datum zveřejnění: 6. 6. 2022

- úřední deska školy

- web školy

---------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školní družiny o Hlavních prázdninách

Provoz školní družiny o Hlavních prázdninách roku 2022 bude zajištěn pro přihlášené žáky v pracovní dny

od 1. 7. 2022 do 15. 7. 2022 od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Přihlášení do školní družiny pro uvedené období provedou zákonní zástupci žáků formou úhrady poplatku za školní družinu do 14. 6. 2022 bezhotovostním převodem částky 60 Kč na účet vedený u banky ČSOB; číslo účtu: 285435672/0300; variabilní symbol: číslo žáka přidělené školou; do zprávy pro příjemce se napíše „letní družina 2022“.

Stravování žáků ve školní jídelně Základní školy, Praha 8, Libčická 10 není zajištěno.

V souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. (Vyhláška o zájmovém vzdělávání) přerušuji činnost školní družiny

od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

Mgr. Stanislav Horáček

ředitel Základní školy LOPES Čimice,

Praha 8, Libčická 399

Datum zveřejnění: 29. 4. 2022

- úřední deska školy

- web školy

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).