SPC logopedické

Charakteristika a služby SPC

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči je školské poradenské zařízení, které zajišťuje péči o klienty s narušenou komunikační schopností jako primární diagnózou (tedy nevyplývá z jiného postižení, např. z mentálního postižení nebo poruchy autistického spektra, v takovém případě doporučujeme vyhledat SPC, zaměřené na primární postižení - seznam s kontakty např. zde a zde.

Služby nabízí dětem, žákům a studentům ve věku zpravidla od 3 do 19 let, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Veškerá péče je poskytována zdarma. Ve vztahu ke klientům je zaručena ochrana dat a informací. S dětmi pracujeme pouze za předchozího souhlasu rodičů.

Kdy se na nás můžete obrátit:
Pokud vašemu dítěti byla diagnostikována forma narušené komunikační schopnosti jako primární diagnóza a v souvislosti s tím:
- hledáte pro vaše dítě vhodnou mateřskou či základní školu,
- vaše dítě již MŠ či ZŠ navštěvuje a problémy s řečí ovlivňují školní docházku a výsledky školní práce,
- váháte, zda má vaše dítě nastoupit povinnou školní docházku.

Upozorňujeme, že doporučení konkrétních podpůrných opatření (zařazení do speciálních škol, podpora asistenta pedagoga, individuální vzdělávací plán apod.) je plně v kompetenci školských poradenských zařízení, která při nastavení podpůrných opatření bere v úvahu také konkrétní situaci v konkrétní škole (např. nelze doporučit dalšího asistenta pedagoga do třídy, kde již asistent je apod.). Případná vyjádření odborných lékařů k poskytování podpůrných opatření nejsou pro doporučení závazná.

Služby poskytované SPC

Speciálně pedagogická, logopedická a psychologická diagnostika jako podklad pro:
- optimální zařazení dítěte, žáka nebo studenta s narušenou komunikační schopností do systému vzdělávání
- zpracování doporučení podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností do běžných či speciálních škol a školských zařízení
- stanovení optimální speciálně pedagogické a logopedické péče
- doporučení odkladu školní docházky pro děti s narušenou komunikační schopností
- doporučení k přijímacím zkouškám pro studenty s narušenou komunikační schopností
- uzpůsobení podmínek k maturitním zkouškám pro studenty s narušenou komunikační schopností

Metodická podpora pro školy, vzdělávající děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností:
- konzultace pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ
- metodická podpora asistentům pedagoga, jejichž působení ve třídě SPC doporučilo
- metodické vedení při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
- návštěvy ve školách u dětí, žáků a studentů v péči SPC
- metodické vedení logopedickým preventistkám škol a školských zařízení

Poradenská a informační činnost pro zákonné zástupce dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností:
- konzultace a řešení výchovných a výukových potíží
- konzultace profesní orientace po ukončení povinné školní docházky
- konzultace vhodného systému alternativní komunikace u dětí, u nichž se mluvená řeč přes veškerou péči dostatečně nerozvíjí
---------------------------------------------------------------------------------------
Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).