Informace – z. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení.

Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1 Oficiální název
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
Právní forma: příspěvková organizace
IZO:
102261571 Základní škola (dále jen ZŠ)
110007531 Školní družina (dále jen ŠD)
110007557 Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC)

2 Důvod a způsob založení
Důvod založení
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (v ZŠ). Součástí organizace je speciálně pedagogické centrum (SPC), které poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou a metodickou činnost. Další součástí organizace je školní družina (ŠD). Uvedené činnosti organizace jsou vykonávány zejména podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon); vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky; vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání; vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Způsob založení
Příspěvková organizace „Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399“ byla zřízená ke dni 1.9.1993 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j.: 15 277193-26 ze dne 28.4.1993. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34012/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/12 ze dne 4.4.2002 došlo ke sloučení Zvláštní školy a Odborného učiliště, Praha 8, Chabařovická 1125 se Speciálními školami, Praha 8, Libčická 399, s účinností ke dni 1.7.2002. Nástupnickou organizací byly Speciální školy, Praha 8, Libčická 399. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399, schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17.2.2011 nabyla účinnosti dnem 1.4.2011. Zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399, schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17.2.2011 ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6.2014, se zrušila zřizovací listina organizace schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 550 ze dne 3.4.2001, ve znění pozdějších změn. Změny zřizovací listiny příspěvkové organizace – schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6.2014, nabyla účinnosti dnem 1.9.2014 a schválená usnesením Zastupitelova hlavního města Prahy č. 18/41 ze dne 16.6.2016 nabyla účinnosti dnem 1.9.2016. K přejmenování školy na Základní školu LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 došlo Zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399, schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17.2.2011 ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6.2014. Organizace sídlí na adrese Libčická 399/8, 181 00 Praha 8.

3 Organizační struktura
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
Organizační schéma:

4 Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sídlo: Libčická 399/8, 181 00 Praha 8
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa pro osobní návštěvu: Libčická 399/8, 181 00 Praha 8
4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitel, zástupkyně ředitele, vedoucí SPC.
4.4 Telefonní čísla
Telefonní spojení: ZŠ: 771 121 412, SPC: 771 121 413
Ředitel: Mgr. Stanislav Horáček,
mob.: 602 526 249, e-mail: reditel@zslogopedicka.cz
Statutární zástupkyně ředitele školy: Mgr. Radka Lelková,
mob.: 774 260 486, e-mail: zastupkyne@zslogopedicka.cz
Zástupkyně ředitele pro útvar speciálně pedagogické centrum: Mgr. Andrea Schmalzová,
mob.: 771 121 413, e-mail: spc@zslogopedicka.cz
Pověřenkyně ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová,
mob.: 731 609 403, e-mail: consultant@moore-czech.cz
4.5 Adresa internetových stránek
Webové stránky: www.zslogopedicka.cz
4.6 Adresa podatelny
Libčická 399/8, 181 00 Praha 8
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD.
4.7 Elektronická adresa podatelny
E-mailová adresa: reditel@zslogopedicka.cz
4.8 Datová schránka
ID datové schránky: ZŠ: wtyychy; SPC: 2jfatc6

5 Případné platby lze poukázat
Číslo účtu školní družiny: 285435672/0300 u banky ČSOB – platba za školní družinu.
Variabilní symbol je přidělen při nástupu do školy.

6 IČO: 61387479

7 Plátce daně z přidané hodnoty: Organizace není plátcem DPH.

8 Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout
Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy.

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy.
Školní vzdělávací program – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy.
Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy.
Školní řád – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy.
Rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy.
Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v kanceláři zástupkyně ředitele.
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v kanceláři účetní.
Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy.
8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem žáka).
Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.
Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné podobě v ředitelně školy.
Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy v listinné podobě v ředitelně školy.
Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v ředitelně školy.
Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy.
Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy.
8.2 Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na webu školy.

9 Žádosti o informace
Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webu školy.

10 Příjem podání a podnětů
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu ZŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11 Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte. Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINYZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen „správní řád“).Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném a účinném znění. Zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném a účinném znění. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – č. j. 37 014/2005–25. Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání. Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Vyhláška č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení). Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
11.2 Vydané právní předpisy
Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12 Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazba nákladů na pořízení informace činí:
1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích a tisk na tiskárnách PC
Formát A4 jednostranný 2 Kč/A4
Formát A4 oboustranný 4 Kč/A4
Formát A3 jednostranný 4 Kč/A3
Formát A3 oboustranný 8 Kč/A3
Cena je včetně kancelářského papíru.
2. Kopírování barevné na kopírovacích strojích a tisk na tiskárnách PC
Formát A4 jednostranný 6 Kč/A4
Formát A4 oboustranný 12 Kč/A4
Formát A3 jednostranný 12 Kč/A3
Formát A3 oboustranný 24 Kč/A3
Cena je včetně kancelářského papíru.
3. Kopírování na magnetické nosiče
Naskenování jedné strany dokumentu formátu A4 nebo A3 za 1 Kč.
Cena za jeden kus CD 30 Kč.
4. Jiné kopírování a filmování – video – dle skutečných nákladů.
5. Za odeslání informace – poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.
6. Další věcné náklady – dle formy poskytované informace.
7. Osobní náklady – za každou hodinu vyhledávání se účtuje 250 Kč, celková částka odpovídá skutečnému času vyhledávání.
8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
9. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 2 Kč, budou poskytnuty zdarma.
10. Opis jednoho vysvědčení, stejnopis jednoho vysvědčení 100 Kč.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13 Licenční smlouvy
Organizace nemá licenční smlouvy.

14 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Podrobnější informace o úkonech orgánu veřejné moci naleznete na Portálu veřejné správy.
---------------------------------------------------------------------------------------
Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).