GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s. r. o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
e-mail: consultant@moore-czech.cz

„Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech OU zpracovávány včetně poučení o jejich právech, jsou k dispozici v kanceláři ředitele školy.“ Případné žádosti subjektů osobních údajů (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci atd.), např. o výmaz apod., budou vyřízeny do 30 dnů od podání žádosti.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - TESTOVÁNÍ NA COVID 19

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399, IČO: 61387479, se sídlem Libčická 399/8, 181 00 Praha 8 (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat „subjekty údajů“ o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

Jaké osobní údaje o Vás Organizace zpracovává?

Organizace zpracovává osobní údaje a údaje zvláštní kategorie v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ a dalšími relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu. V případě testování na COVID 19 škola plní právní povinnosti vyplývající: ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; ze všech mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a mimořádných opatření MŠMT ČR ve vztahu ke COVIDU 19.

Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN (děti a žáci) s účinností od 3. 1. 2022 a na základě mimořádného opatření MZDR 461/2022-1/MIN/KAN (zaměstnanci) účinností od 17. 1. 2022.

Rozsah zpracovávaných údajů:

Zpracovávány jsou tyto základní osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, datum a čas provedení testu, kontaktní telefonní číslo, e-mail, obec bydliště a její PSČ, státní příslušnost, kód zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce (děti, žáci);

Zpracovávány jsou tyto základní osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, datum a čas provedení testu, kontaktní telefonní číslo, kód zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce (zaměstnanci); Zpracovávány jsou tyto údaje zvláštní kategorie: výsledek testu.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být: osoby, které pro Organizaci zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá (zpracovatelé); kontrolní orgány, úřad práce, hygienická stanice, zdravotní pojišťovna.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva: Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno). Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení). Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné). Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají). Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz). Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně). Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestala zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu). Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete Organizaci kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizaci písemně na Libčická 399/8, 181 00 Praha 8, či na tel. č. 602 526 249 nebo e-mailové adrese: reditel@zslogopedicka.cz.

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).