GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s. r. o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
e-mail: consultant@moore-czech.cz

„Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech OU zpracovávány včetně poučení o jejich právech, jsou k dispozici v kanceláři ředitele školy.“ Případné žádosti subjektů osobních údajů (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci atd.), např. o výmaz apod., budou vyřízeny do 30 dnů od podání žádosti.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva: Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno). Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení). Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné). Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají). Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz). Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně). Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestala zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu). Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete Organizaci kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizaci písemně na Libčická 399/8, 181 00 Praha 8, či na tel. č. 602 526 249 nebo e-mailové adrese: reditel@zslogopedicka.cz.
---------------------------------------------------------------------------------------
Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).