Poradenství

Poradenské služby jsou v naší škole zajišťovány:
- výchovnou poradkyní
- školní metodičkou prevence
- speciální pedagožkou v oblasti školské logopedie
- školní psycholožkou

Výchovná poradkyně
Mgr. Jana Blahníková
e-mail: jana.blahnikova@zslogopedicka.cz
konzultace po předchozí dohodě

Základní činnosti:
- kariérové poradenství
- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
- shromažďování odborných zpráv

Školní metodička prevence
Mgr. Eva Setnická
e-mail: eva.setnicka@zslogopedicka.cz
konzultace po předchozí dohodě

Základní činnosti:
- tvorba a kontrola realizace preventivního programu
- koordinace primární prevence
- kontaktování odborných pracovišť
- vedení výchovných komisí

Speciální pedagožka v oblasti školské logopedie
Mgr. Jana Drábková
e-mail: jana.drabkova@zslogopedicka.cz
konzultace po předchozí dohodě

Základní činnosti:
- logopedická diagnostika, poradenství a intervence
- koordinace logopedické intervence a prevence

Školní psycholožka
Projekt PODPORA ŠKOL SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI ŽÁKY financován Evropskou unií
MUDr. Mgr. Aneta Brodilová
e-mail: aneta.brodilova@zslogopedicka.cz
konzultace po předchozí dohodě

Základní činnosti:
Vykonávané skupiny činností v rámci projektu „Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“:
- základní psychologická diagnostika žáků základní školy, identifikace žáků základní školy se sociálním znevýhodněním a jejich monitoring v základní škole
- prevence a intervence v oblasti sociálního klimatu třídy a základní školy
- prevence a intervence v základní škole v oblasti náročného chování žáků základní školy
- intervence zaměřené na podporu pozornosti žáků základní školy a snížení deficitů dílčích funkcí
- podpora žáků základní školy při adaptaci na školní prostředí a v sociálním začlenění
- individuální konzultace s žáky základní školy, podpora jejich studijní motivace
- podpora pedagogů základní školy při péči o fyzické i duševní zdraví žáků základní školy
- psychologické poradenství pro pedagogické pracovníky základní školy i pro zákonné zástupce žáků základní školy
- facilitace spolupráce základní školy s klinickými psychology a vnějšími pracovníky školských poradenských zařízení

Projekt PODPORA ŠKOL SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI ŽÁKY financován Evropskou unií

Kariérové poradenství

Střední vzdělávání:

1) Střední vzdělání s výučním listem
Vyučení lze dosáhnout v oborech dvou kategorií a s různou délkou studia:
a) Střední odborné vzdělání s výučním listem (učební obor „H“, určeno především pro žáky z běžné ZŠ). Jde o tradiční vyučení s tříletou přípravou ve středních odborných učilištích, po které žák získá výuční list. Příklad: 66-51-H/01 Prodavač

b) Nižší střední odborné vzdělání (učební obor „E“, určené pro žáky ZŠ s lehkým mentálním postižením). Studium je tříleté nebo dvouleté a výstupem je výuční list. Obory mají nižší nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání. Obory jsou přípravou pro výkon prací v rámci dělnických povolání a ve službách. Příklad tříletého oboru: 23-51-E/01 Strojírenské práce. Příklad dvouletého oboru: 29-51-E/02 Potravinářské práce.

2) Střední vzdělání (učební obor „J“)
Tento stupeň vzdělání neposkytuje výuční list a získává se v oborech dvou kategorií: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu. Dvouleté obory jsou určeny např. pro žáky bez studijních aspirací a ukončují se závěrečnou zkouškou. Výstupem je závěrečné vysvědčení. Příklad oboru: 75-41-J/01 Pečovatelské služby

3) Vzdělávání v praktických školách (učební obor „C“)
Jedno a dvouleté obory praktických škol jsou určeny především pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je neprofesní a zaměřuje se na jednoduché pomocné činnosti ve výrobě a službách a osvojování základních dovedností pro život. Výstupem je závěrečné vysvědčení. Příklad oboru: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Informace k přijímacímu řízení na střední školu - jaro 2024

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - informace pro rodiče a žáky
---------------------------------------------------------------------------------------
Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).