SPC logopedické

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči 

při základní škole LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399


SPC je specializováno na problematiku dětí a žáků s vadami řeči a poskytuje tyto služby:

Spolupráce s řediteli a učiteli běžných mateřských, základních a středních škol, kteří vzdělávají děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Konzultace s rodiči a pedagogy

Depistáže na požádání v MŠ i ZŠ

Návrhy na integraci v MŠ, ZŠ a SŠ na požádání rodičů a školy

Participace na přípravě IVP

Metodická pomoc učitelům MŠ, ZŠ a SŠ

Výjezdy ke klientům a integrovaným žákům podle potřeby na požádání rodiče a školy

Psychologické vyšetření dětí s vadou řeči

Konzultace k odkladům školní docházky

Komplexní vyšetření řeči

Reedukace řečových vad, logopedická péče dětem předškolního a školního věku

Předškolní příprava řečově postižených dětí

Ukázkové hodiny řečové výchovy v MŠ a v ZŠ, vedení logopedických asistentek

Realizace ucelených programů KUPOZ a Trénink jazykových schopností dle Elkonina

Kurzy preventivní logopedické péče pro pedagogy, logopedické asistenty

Odborné konzultace a semináře, setkání rodičů, besedy s odborníky (foniatři, neurologové, ortodontisté a pediatři)

Zajišťování stáží a praxe v SPC studentům speciální pedagogiky, logopedie a psychologie

U dětí s kombinovaným postižením vyhledávání vhodného způsobu alternativní komunikace

Rozvoj alternativní nebo augmentativní komunikace především metodou Znak do řeči

Podpora rozvoje češtiny u dětí s odlišným mateřským jazyke