SPC logopedické

Charakteristika a služby SPC

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči je školské poradenské zařízení, které zajišťuje péči o klienty s narušenou komunikační schopností.

Služby nabízí dětem, žákům a studentům ve věku zpravidla od 3 do 19 let, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Veškerá péče je poskytována zdarma. Ve vztahu ke klientům je zaručena ochrana dat a informací. S dětmi pracujeme pouze za předchozího souhlasu rodičů.

Služby poskytované SPC

Speciálně pedagogická, logopedická a psychologická diagnostika jako podklad pro:

- optimální zařazení dítěte, žáka nebo studenta s narušenou komunikační schopností do systému vzdělávání

- zpracování doporučení podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností do běžných či speciálních škol a školských zařízení

- stanovení optimální speciálně pedagogické a logopedické péče

- doporučení odkladu školní docházky pro děti s narušenou komunikační schopností

- doporučení k přijímacím zkouškám pro studenty s narušenou komunikační schopností

- uzpůsobení podmínek k maturitním zkouškám pro studenty s narušenou komunikační schopností


Metodická podpora pro školy, vzdělávající děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností:

- konzultace pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ

- metodická podpora asistentům pedagoga, jejichž působení ve třídě SPC doporučilo

- metodické vedení při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

- návštěvy ve školách u dětí, žáků a studentů v péči SPC

- depistáže v MŠ a ZŠ na požádání  

- metodické vedení logopedickým preventistkám škol a školských zařízení


Poradenská a informační činnost pro zákonné zástupce dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností:

- konzultace a řešení výchovných a výukových potíží

- konzultace profesní orientace po ukončení povinné školní docházky

- konzultace vhodného systému alternativní komunikace u dětí, u nichž se mluvená řeč přes veškerou péči dostatečně nerozvíjí 

- poskytování informací o možnostech využití kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek

- tvorba a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků a nácvik jejich používání


Individuální i skupinová logopedická a speciálně pedagogická ambulantní péče pro děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností

- nabídka dle aktuálních volných kapacit