SPC logopedické

Charakteristika a služby SPC

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči je školské poradenské zařízení, které zajišťuje péči o klienty s narušenou komunikační schopností jako primární diagnózou (tedy nevyplývá z jiného postižení, např. z mentálního postižení nebo poruchy autistického spektra, v takovém případě doporučujeme vyhledat SPC, zaměřené na primární postižení - seznam s kontakty např. zde http://www.apspc.cz/kraje/hlavni-mesto-praha http://www.apspc.cz/kraje/stredocesky-kraj).


Služby nabízí dětem, žákům a studentům ve věku zpravidla od 3 do 19 let, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Veškerá péče je poskytována zdarma. Ve vztahu ke klientům je zaručena ochrana dat a informací. S dětmi pracujeme pouze za předchozího souhlasu rodičů.


Kdy se na nás můžete obrátit:

Pokud vašemu dítěti byla diagnostikována forma narušené komunikační schopnosti jako primární diagnóza a v souvislosti s tím:

- hledáte pro vaše dítě vhodnou mateřskou či základní školu

- vaše dítě již MŠ či ZŠ navštěvuje a problémy s řečí ovlivňují školní docházku a výsledky školní práce,

- váháte, zda má vaše dítě nastoupit povinnou školní docházku.


Upozorňujeme, že doporučení konkrétních podpůrných opatření (zařazení do speciálních škol, podpora asistenta pedagoga, individuální vzdělávací plán apod.) je plně v kompetenci školských poradenských zařízení, která při nastavení podpůrných opatření bere v úvahu také konkrétní situaci v konkrétní škole (např. nelze doporučit dalšího asistenta pedagoga do třídy, kde již asistent je apod.). Případná vyjádření odborných lékařů k poskytování podpůrných opatření nejsou pro doporučení závazná. 


Služby poskytované SPC

Speciálně pedagogická, logopedická a psychologická diagnostika jako podklad pro:

- optimální zařazení dítěte, žáka nebo studenta s narušenou komunikační schopností do systému vzdělávání

- zpracování doporučení podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností do běžných či speciálních škol a školských zařízení

- stanovení optimální speciálně pedagogické a logopedické péče

- doporučení odkladu školní docházky pro děti s narušenou komunikační schopností

- doporučení k přijímacím zkouškám pro studenty s narušenou komunikační schopností

- uzpůsobení podmínek k maturitním zkouškám pro studenty s narušenou komunikační schopností

 

Metodická podpora pro školy, vzdělávající děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností:

- konzultace pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ

- metodická podpora asistentům pedagoga, jejichž působení ve třídě SPC doporučilo

- metodické vedení při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

- návštěvy ve školách u dětí, žáků a studentů v péči SPC

- metodické vedení logopedickým preventistkám škol a školských zařízení

 

Poradenská a informační činnost pro zákonné zástupce dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností:

- konzultace a řešení výchovných a výukových potíží

- konzultace profesní orientace po ukončení povinné školní docházky

- konzultace vhodného systému alternativní komunikace u dětí, u nichž se mluvená řeč přes veškerou péči dostatečně nerozvíjí